Harmonogram wykładów i informacje o wystąpieniach

6 kwietnia | Tomasz Regucki, Od „manii tulipanowej” do kryzysu finansowego 2008 – manipulacja instrumentami finansowymi w ujęciu prawnym, ekonomicznym i historycznym

Wykład ma na celu kompleksowe przedstawienie problematyki regulacji prawnych przeciwdziałających manipulacji instrumentem finansowym. We wprowadzeniu zaprezentowana zostanie typologia działań manipulacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem ewolucji norm europejskiego prawa rynku kapitałowego, omówione zostaną przepisy MAR (Rozporządzenie 596/2014) oraz zmiany w polskim systemie prawnym. Następnie uwaga poświęcona zostanie praktycznym aspektom zawierania transakcji na rynku giełdowym, co stanowić będzie podstawę do szczegółowej analizy czynów i strategii manipulacyjnych. Przepisy rozporządzenia MAR odnoszące się do manipulacji zestawione zostaną z podstawowymi rodzajami strategii wykorzystywanych do nieuczciwego oddziaływania na ceny instrumentów finansowych, takimi jak wash trade, matched orders, pump and dump, marking the close czy też market corners. Wykład zostanie wzbogacony o przykłady dokonanych manipulacji, które miały miejsce zarówno na polskim jak i na zagranicznych rynkach kapitałowych.

20 kwietnia | dr Marcin Mazgaj, Świadczenie pracy lub usług jako przedmiot wkładu do spółki kapitałowej - słuszna idea czy demontaż stabilnego systemu?

Podczas wystąpienia analizie poddana zostanie zasadność istniejącego obecnie w prawie polskim zakazu wnoszenia do spółek kapitałowych wkładów w postaci zobowiązania wspólnika do świadczenia pracy lub usług na rzecz spółki. Ów zakaz jest bowiem obecnie na dobre utrwalony w prawie polskim, jednak coraz częściej pojawiają się głosy wskazujące na konieczność liberalizacji współczesnego reżimu prawnego w tym zakresie. Zniesienie owego zakazu mogłoby bowiem niejednokrotnie znacząco ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej m.in. w branżach opartych na innowacyjności. Prelegent dokona omówienia regulacji obowiązujących względem wspomnianych typów wkładów w obcych porządkach prawnych, jak również przedstawi główne zalety i zagrożenia związane z ewentualnym dopuszczeniem tego typu wkładów w prawie polskim. Wystąpienie zakończone zostanie próbą określenia optymalnego kształtu regulacji odnoszącej się do omawianego zagadnienia.

27 kwietnia | dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ, Z problematyki odpowiedzialności menedżerów spółek kapitałowych

8 maja | dr hab. Marcin Spyra, Rola i odpowiedzialność agencji ratingowych

11 maja | dr Krzysztof Grabowski, Prawo rynku kapitałowego w praktyce. Kazusy sądowe

Na prawo rynku kapitałowego składają się liczne, wzajemnie przenikające się akty prawne – ustawy, unijne dyrektywy i rozporządzenia oraz cały szereg aktów delegowanych (w szczególności rozporządzenia ministra finansów). Kluczowe są tu trzy podstawowe ustawy: kodeks spółek handlowych (w części odnoszącej się do spółek akcyjnych oraz ich szczególnej podgrupy – spółek publicznych), ustawa o ofercie publicznej oraz ustawa o obrocie instrumentami finansowymi. Zastosowanie ma także kodeks cywilny. Takie splątanie regulacyjne generuje w praktyce wiele problemów interpretacyjnych, nie dziwota więc, że dorobek judykatury w tym zakresie jest już całkiem spory. Ciekawy poznawczo może być zatem przegląd dziesięciu wybranych orzeczeń (wyroków i uchwał) Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, z którego wyłania się mniej lub bardziej konsekwentna linia orzecznicza. Wyjaśniają one wiele wątpliwości, choć czasem przyczyniają się do powstawania nowych obszarów spornych. Orzeczenia zostały wybrane przez autora, który do każdego z nich opracował glosę (opublikowaną w Systemie Informacji Prawnej LEX), analizując najpierw sens merytoryczny konkretnych czynności praktycznych podejmowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a dopiero na tej podstawie dokonując własnej oceny poszczególnych orzeczeń – w większości aprobującej, jednak w kilku przypadkach częściowo lub nawet całkowicie krytycznej.

Takie podejście przybliża nas do lepszego zrozumienia rzeczywistego znaczenia regulacji prawnych oraz ich wpływu na praktyczne funkcjonowanie rynku kapitałowego.

15 maja | dr hab. Konrad Zacharzewski, Co sądy już powiedziały na temat szkody giełdowej, a czego jeszcze nie?

18 maja | dr Jacek Dybiński, LL.M., Ochrona konsumenta na rynku kapitałowym – normatywna podróż między K.C. a MiFID II et al. „czyli tam i z powrotem”

Niestandaryzowane instrumenty pochodne, strukturyzowane produkty finansowe, handel poza zorganizowanym systemem obrotu (rynek OTC), self-placement, bezpośredni dostęp elektroniczny do platform obrotu, sprzedaż wiązana, misselling, ryzykowne transakcje na rynku Forex, handel algorytmiczny, niewłaściwie świadczone doradztwo inwestycyjne, sprzedaż nieadekwatnych instrumentów finansowych i usług inwestycyjnych, nieprzekazywanie bądź zatajanie informacji o ryzykach inwestycyjnych, konflikty interesów oraz self-dealing, systemy wynagrodzeń dla pracowników w firmach inwestycyjnych kreujące wadliwe zachęty podczas dystrybucji instrumentów finansowych, działalność inwestycyjna wykonywana bez zezwolenia, agresywny przekaz reklamowy, brak równowagi kontraktowej w relacjach prawnych, znaczna przewaga ekonomiczna jednej strony umowy, skostniała procedura cywilna, przestępczość cybernetyczna, nieskuteczny nadzór.

Wymienione przykłady zostały wybrane ze znacznie szerszego katalogu, uzupełnianego przez „tradycyjne” nadużycia na rynku kapitałowym, czyli insider trading i manipulację na rynku oraz nieprzestrzeganie obowiązków informacyjnych emitentów papierów wartościowych. Ze wszystkimi wspomnianymi zjawiskami stykają się m.in. ci inwestorzy detaliczni, których można zaliczyć do kategorii konsumentów na rynku kapitałowym.

Wystąpienie zostanie poświęcone problematyce zastosowania normatywnej konstrukcji konsumenta do stosunków prawnych w obrocie instrumentami finansowymi. Zabieg taki wydaje się w pierwszej chwili nieoczywisty, gdyż ochrona konsumenta rozumiana sensu stricto nie stanowi tradycyjnej domeny prawa rynku kapitałowego, za czym przemawia szereg przesłanek. Jest to jednak zabieg celowy, zwłaszcza jeśli zaważyć, że:

a) inwestorzy detaliczni, w tym konsumenci, stanowią bezpośrednio lub pośrednio istotne źródło kapitału na rynku instrumentów finansowych,
b) rynek kapitałowy może oraz powinien stanowić bezpieczne i atrakcyjne miejsce pomnażania oszczędności przez konsumentów,
c) sytuacja prawna konsumentów rynku kapitałowego jest przedmiotem zmian dokonywanych w prawie rynku kapitałowego Unii Europejskiej (np. MiFID II, UCITS V, AIFMD, agencje ratingowe) i, w efekcie, w prawie polskim,
d) dynamiczny rozwój nowych technologii i innowacja finansowa rodzą nowe zjawiska i wyzwania także w „konsumenckim” obrocie instrumentami finansowymi.

23 maja | prof. Aleksander Chłopecki, Odpowiedzialność cywilna na rynku kapitałowym

25 maja | Ariel Mucha, Najnowsze tendencje w obszarze transgranicznej mobilności spółek (corporate mobility) w Europie

Celem wystąpienia jest przedstawienie wydarzeń ostatnich 10 lat, które przyniosły istotne zmiany w obszarze mobilności spółek w Europie. W szczególności dotyczy to możliwości zmiany prawa właściwego dla spółki (lex societatis) poprzez przeniesienie siedziby spółki do innego kraju członkowskiego. Przyczyniły się do tego dwa istotne orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach Cartesio (C-201/06) i Vale (C-378/10). W ślad za nimi niektóre państwa członkowskie (Hiszpania, Cypr, Dania, Czechy) przyjęły specjalne przepisy regulujące proces transgranicznego przekształcenia spółki. W innych państwach, m.in. Luksemburgu i Holandii, sądy lub inne właściwe organy starają się ułatwiać spółkom przeniesienie ich siedziby. W tym samym czasie kraje takie jak Polska, Słowacja, Rumunia i Wielka Brytania nie były w stanie wypracować reguł rządzących transgranicznym przekształceniem spółki. Możliwe jednak, że polska sprawa Polbud-Wykonawstwo (C-106/16) przyczyni się do zmiany tej sytuacji. W ostatnich miesiącach pojawiło się także kolejne zagrożenie (lub ogromna szansa) dla mobilności spółek, czyli Brexit, który najprawdopodobniej wyeliminuje Anglię z wyścigu o miano najbardziej przyjaznego dla spółek miejsca w Europie (race for corporate charters).