Organizatorzy

Instytut Allerhanda jest niezależnym ośrodkiem zaawansowanych studiów prawnych z siedzibą w Krakowie. Prowadzi interdyscyplinarne i porównawcze badania nad rolą instytucji prawnych w funkcjonowaniu gospodarki, zarówno z punktu widzenia kształtu danej regulacji, jak i procesu jej tworzenia. Obszary badawcze Instytutu obejmują przede wszystkim prawo prywatne, w tym prawo handlowe, prawo własności intelektualnej, prawo upadłościowe, a także prawo rynku finansowego i kapitałowego. Są to gałęzie prawa, których efektywność znajduje najsilniejsze przełożenie na wzrost gospodarczy kraju.
W ramach Instytutu działają trzy piony: badawczy (Allerhand Research), edukacyjny (Allerhand Training) oraz obywatelski (Allerhand Advocacy), Instytut posiada też jednostki wyodrębnione przedmiotowo: Sekcje działające jako ciała stałe oraz Grupy Robocze pracujące zadaniowo.
W swojej misji i filozofii działania Instytut nawiązuje do wiodących tego typu ośrodków na świecie oraz do tradycji przedwojennych polskich towarzystw naukowych. Instytut pragnie tez upamiętnić wybitnego Polskiego uczonego i adwokata Prof. Maurycego Allerhanda (1868-1942), pielęgnować dziedzictwo, poczucie tożsamości i kontynuacji w polskiej myśli prawnej i ekonomicznej.
Strona internetowa
Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ działa przy Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz jest jednym z wielu kół zrzeszonych w Towarzystwie Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opiekunem naukowym Koła jest dr hab. Marcin Spyra.
W Kole działają studenci, których zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim prawo spółek, prawo handlowe, prawo gospodarcze prywatne, prawo rynku kapitałowego oraz arbitraż handlowy. Koło zajmuje się organizacją wykładów eksperckich, konferencji naukowych, warsztatów i seminariów, spotkań dyskusyjnych, dodatkowych zajęć z przedmiotu prawo gospodarcze i handlowe dla studentów zdających ten przedmiot oraz wyjazdów na konferencje, turnieje, szkolenia itp., a także wizyt w ciekawych instytucjach (np. Sąd Arbitrażowy przy KIG, GPW S.A.) oraz konkursu przedmiotowego z prawa gospodarczego i handlowego. Celem działalności Koła jest stworzenie studentom Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego dobrych warunków do poszerzania wiedzy z wymienionych wyżej dziedzin prawa.
Strona internetowa