I dzień

Sesje panelowe - policy oriented

28 września 2016, środa

 

  TEMATYKA SESJI PANELOWYCH:  

W ostatnich latach integracja europejska objęła sferę nadzoru finansowego co spowodowało m.in. wzrost liczby instytucji nadzorczych, których aktywność muszą brać pod uwagę zarówno podmioty funkcjonujące na rynkach finansowych, jak i tworzący prawo – tak legislatorzy unijni jak i krajowi. Już ponad 10 lat Polska współtworzy regulacje unijne dla rynku finansowego a w ostatnich latach nasi przedstawiciele uczestniczą też w zarządach europejskich instytucji nadzorczych. Choć Polska nie przystąpiła do nadzoru bankowego strefy euro (SSM) to polski nadzór finansowy jest w intelektualnej łączności i operacyjnej współpracy z tą najsilniejszą instytucją bezpieczeństwa finansowego w Europie. Sesja dedykowana jest interakcjom pomiędzy europejskim i krajowym nadzorem finansowym, których kompetencje i aktywności krzyżują się na lokalnym rynku. Uczestnicy dyskusji spróbują podsumować polskie doświadczenia współpracy z instytucjami europejskimi. Przedstawią najważniejsze inicjatywy legislacyjne i problemy dokonujących się obecnie implementacje regulacji unijnych. Padnie też pytanie o szanse na wzmocnienie znaczenia naszej wiedzy i doświadczenia w zakresie rynków finansowych w reformującej się Unii Europejskiej. Obecność przedstawiciela banku centralnego Słowacji, który jest odpowiednikiem polskiego KNF, pozwoli dowiedzieć się jak zmieniła się praktyka nadzoru wraz z przystąpieniem kraju do strefy euro (co w Słowacji nastąpiło w trudnym roku 2009), a ostatnio do europejskiego nadzoru bankowego SSM (2015).

 

Więcej informacji niebawem

 

FinTech –  skrót od ang. new financial technologies – to, mówiąc najogólniej, wykorzystywanie innowacyjnych technologii cyfrowych i organizacyjnych dla świadczenia usług finansowych. Używa się tego określenia również w stosunku do samych podmiotów, które takie usługi świadczą.  Pojęcie FinTech zrobiło już wielką karierę w branży finansowej. Inwestycje w branżę FinTech w roku 2015 osiągnęły globalnie pułap 22 miliardów USD i z roku na rok rosną.

Celem dwóch bliźniaczych paneli (w jednym wezmą udział przedstawiciele biznesu, a w drugim przedstawiciele organów regulacyjnych) jest przedyskutowanie otoczenia regulacyjnego branży FinTech, oraz przeanalizowanie możliwości współpracy spółek z tego sektora z pozostałymi uczestnikami rynku usług finansowych, w szczególności z bankami, dla kształtowania prawidłowego środowiska regulacyjnego umożliwiającego innowacyjny i bezpieczny rozwój usług finansowych.

Prezentacja wprowadzająca do obu części panelu skupi się na przedstawieniu reżimu regulacyjnego, z poziomu europejskiego i krajowego, sektora FinTech. Przedstawione w niej zostaną najważniejsze akty prawne, które będą kształtowały „zasady gry” w tym sektorze. Poprzez najważniejszą Dyrektywę w sprawie usług płatniczych (PSD2) i jej implementację do naszego krajowego porządku prawnego, Rozporządzenie UE w sprawie ochrony danych osobowych do Dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD). Zaprezentowane zostaną także inicjatywy nieregulacyjne Komisji Europejskiej w stosunku do uczestników tego sektora.

W pierwszej, biznesowej części panelu, wezmą udział przedstawiciele spółek z sektora FinTech i przedstawiciele banków, aby przedyskutować wpływ nowych regulacji (w szczególności Dyrektywy Payment Services Directive 2, w skrócie PSD2) ich działalność i na funkcjonowanie sektora finansowego jako całości..

Paneliści zastanowią się jak rynek usług finansowych powinien przygotować się na gruntowną zmianę modeli biznesowych w związku z coraz szerszym wykorzystywaniem nowych technologii i zmianami w prawie? Czy nowi na rynku gracze z branży FinTech staną się konkurentami czy może parterami dla banków? Czy na horyzoncie nie widać już  finansowego Ubera? Dyskusja będzie zmierzała do sformułowania koncepcji zmian regulacyjnych, które zdaniem przedstawicieli podmiotów finansowych powinny być przedmiotem zainteresowania regulatorów.  

W II części sesji wypowiedzą się eksperci m.in. z Ministerstwa Rozwoju, KNF, NBP i Ministerstwa Finansów, Szkoły Głównej Handlowej na temat aktualnych inicjatyw unijnych i ich implementacji, analizowanych obecnie  problemów, specyfiki FinTech w polskim systemie finansowym a także podejmowanych inicjatyw wykorzystania innowacji technologicznych dla rozwoju kraju.

Podstawowym celem fun­kcji compliance w instytucji finansowej jest zarządzanie ryzykiem bra­ku zgodności jej działalności  z prawem. Im więcej przepisów prawa, regulacji wewnętrznych i standardów postępowania, reguluje funkcjonowanie przedsiębiorstwa, tym większe ryzyko i rola pionu compliance. Do najistotniejszych zadań compliance w praktyce rynku finansowego zalicza się m.in.: 

badania i regularną ocenę adekwatności i skuteczności przyjętego w banku systemu compliance, jak również działań podejmowanych w celu wypełnienia przez instytucję finansową obowiązków wynikających z przepisów prawa regulujących prowadzenie regulowanej;
niezwłocznego informowania organów zarządzających i kontrolnych dotyczących istotnych ustaleń w zakresie ryzyka compliance w instytucji finansowej,
inicjowania wszelkich zmian mających na celu usprawnienie wewnętrznych procedur działania,
doradztwa oraz udzielania bieżącej pomocy pracownikom, zarządowi.
 

Poza tymi zadaniami compliance zajmuje się i współpracuje z innymi jednostkami instytucji finansowej do obowiązków których należy przeciwdziałanie praniu pieniędzy, ochrona danych osobowych, outsourcing czy kontrola wewnętrzna. Częstym mankamentem  instytucji finansowych jest łącznie tych obowiązków właśnie w jednostce compliance.

Compliance powinno współpracować z jednostką audytu wewnętrznego a nie ją zastępować. Zgodnie modelem zarządzania ryzykiem działalności instytucji finansowej (COSO) compliance stanowi tzw. drugą linię obrony (audyt stanowi trzecią). Instytucja finansowa zobowiązana jest zagwarantować niezależność jednostki compliance umożliwiającą prawidłowe wykonywanie przypisanych jej obowiązków związanych ze sferą nadzoru zgodności działalności z prawem. Wskazana niezależność powinna znajdować także odzwierciedlenie w sposobie wynagradzania pracowników compliance.

Podczas sesji panelowej, z udziałem ekspertów, regulatorów i praktyków, zostaną przedyskutowane najczęściej występujące schematy działania compliance w zakresie innym niż zarządzanie ryzykiem braku zgodności oraz modele współpracy pomiędzy compliance a innymi jednostkami instytucji finansowej. Podjęte zostaną także kwestie związane z modelowaniem wynagrodzeń compliance na podstawie aktualnych regulacji dotyczących banków, domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych. Gorącym tematem są zadania wdrożenia przez instytucje finansowe obowiązków wynikających z  licznych nowych regulacji, m.in. wynikających z  ochrony danych osobowych, ochrony klienta w zakresie MiFID II,  zmian ustawy o funduszach inwestycyjnych, przeciwdziałania przestępczości MAD/MAR

Mnogość nowych regulacji powoduje, że otoczenie regulacyjne, w którym obecnie poruszają się instytucje finansowe jest niespójne w zakresie compliance dla  poszczególnych rodzajów instytucji (banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, towarzystwa ubezpieczeń, domy i biura maklerskie), co w konsekwencji może prowadzić do różnej pozycji i innego traktowania klienta. To z kolei, może mieć negatywne skutki dla instytucji finansowej w przypadku konfliktu prawnego.

Share This