Posts by Maurycy Allerhand

Dr hab. Michał Kruszka

Dr hab. Michał Kruszka

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Poznaniu, na którym uzyskał także stopień doktora, a następnie doktora hab. nauk ekonomicznych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od 2013 r. profesor nadzwyczajny Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie.  Autor około 100 opracowań naukowych koncentrujących się na relacjach sfery monetarnej z realną, międzynarodowej wymianie usług oraz finansach międzynarodowych.

Od 2010 r. pracownik Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, a od 2012 r. zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Współpracy z Zagranicą. Reprezentant KNF w kolegium nadzorczym wskaźników referencyjnych EURIBOR/EONIA.

Od 2019 r. dyrektor Departamentu Analiz i Strategii Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Read More

Konrad Zawodziński

Konrad Zawodziński

Adwokat, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego, Publicznego Gospodarczego i Handlowego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jego zainteresowania zawodowe i naukowe obejmują m.in. zapewnienie zgodności z przepisami antykorupcyjnymi, regulacjami sektorowymi i prawem konkurencji oraz prowadzenie sporów gospodarczych, regulacyjnych i antymonopolowych i ekonomiczna analiza procedur sądowych, zwłaszcza w zakresie tymczasowej ochrony prawnej.

Ekspert ds. zarządzania ryzykiem braku zgodności w branży paliwowo-energetycznej z bogatym doświadczeniem zawodowym, zaangażowany w obsługę prekursorskich spraw na szczeblu krajowych oraz międzynarodowych postępowań dotyczących rynku gazu, prowadził szkolenia m.in. z zakresu przejrzystości i integralności hurtowych rynków energii oraz zmów przetargowych. Posiadacz certyfikatów International ComplianceAssociation m.in. z zakresu przeciwdziałania korupcji w biznesie oraz kształtowania ładu korporacyjnego, swoją wiedzę i umiejętności zdobywał podczas wielu szkoleń i kursów m.in. z prawa konkurencji na London School of Economics, z międzynarodowego arbitrażu na NationalUniversity of Singapore i z prawa unijnego na Academy of European Law (ERA) w Trewirze.

 

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Read More

Kamil Nowak

Kamil Nowak

Radca Prawny, współpracownik naukowy Instytutu Allerhanda, Dyrektor Biura Zarządzania Aktywami w FORUM TFI S.A. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W obszarze jego naukowych zainteresowań leżą przede wszystkim zagadnienia z zakresu prawa finansowego  ze szczególnym uwzględnieniem ochrony klienta (zwłaszcza konsumenta), a także publicznego prawa rynku finansowego, w tym problematyka nadzoru nad rynkiem finansowym.

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Read More

Jarosław Jukiel

Jarosław Jukiel

DYREKTOR FINANSOWY W GHELAMCO

Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy odpowiedzialny za operacje finansowe Grupy Ghelamco w Polsce.

W Ghelamco pracuje od 2003 roku. W firmie odpowiada za nadzór nad departamentem finansów i księgowości, strategię finansów, kontakty z bankami i pozyskiwanie finansowania kredytowego, kontakty z inwestorami i emisje obligacji.

Zanim dołączył do Grupy Ghelamco, przez 10 lat pracował w Ernst & Young Audit.

Od 1997 członek Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Read More

Ilona Pieczyńska-Czerny

Ilona Pieczyńska-Czerny

Ilona Pieczyńska-Czerny – radca prawny, od ponad 20 lat związana z nadzorem nad rynkiem kapitałowym. Od 2010 r. dyrektor Departamentu Spółek Publicznych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, zajmującego się weryfikacją prospektów emisyjnych, nadzorem nad ofertami publicznymi oraz nadzorem i nadużyciami w obszarze sprawozdawczości finansowej emitentów z rynku regulowanego. Wcześniej przez kilka lat była dyrektorem Departamentu Postępowań, odpowiedzialnego za prowadzenie spraw dotyczących naruszeń przepisów prawa o charakterze karnym i administracyjnym.Od 2016 członek Komisji Nadzoru Audytowego. Od 2011 r. Członek Rady Europejskiego Urzędu Giełd i Papierów Wartościowych(European Securities and Markets Authority – ESMA), wcześniej członek jednego z komitetów zajmującego się konwergencją prawa unijnego oraz współpracą w obszarze nadzoru.Członek komitetu konsultacyjnego ustanowionego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie do spraw Dobrych Praktyk. Brała udział w projektach unijnych dedykowanych dla nadzorów rozwijających się rynków kapitałowych.

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Read More

dr hab. Edyta Rutkowska – Tomaszewska

dr hab. Edyta Rutkowska – Tomaszewska

Edyta Rutkowska – Tomaszewska – doktor hab. nauk prawnych, pracownik naukowo – dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w problematyce prawa finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku finansowego. W obszarze jej zainteresowań szczególne miejsce zajmują zagadnienia z zakresu prawa bankowego, prawa usług finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony klienta (zwłaszcza konsumenta), a także publicznego prawa rynku finansowego, zwłaszcza problematyka nadzoru nad rynkiem finansowym oraz praktykami rynkowymi instytucji finansowych. Autorka licznych publikacji z zakresu wskazanej problematyki badawczej, prelegentka i organizator konferencji naukowych oraz autorka opinii i ekspertyz z tej problematyki.

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Read More

Arkadiusz Famirski

Arkadiusz Famirski

Radca prawny. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Warszawie, zakończoną egzaminem sędziowskim. Wieloletni pracownik Departamentu Prawnego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Obecnie Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego Komisji Nadzoru Finansowego. Brał udział w pracach legislacyjnych nad projektami aktów prawnych regulujących rynek kapitałowy m.in. ustawą o ofercie publicznej (…), ustawą o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawą o funduszach inwestycyjnych. Pełniłfunkcję arbitra Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego oraz sędziego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Jest współautorem komentarza do ustawy o ofercie publicznej oraz komentarza do ustawy o obligacjach.

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Read More

CALL FOR PAPERS 2019

Read More

Zabezpieczony: Prezentacje ekspertów

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

Read More

Galeria FinReg 2016

V Kongres Regulacji Rynków Finansowych FinReg 2016

Warszawa, 28-30 września 2016

Read More