Posts by Maurycy Allerhand

dr Paweł Szczęśniak

dr Paweł Szczęśniak

dr Paweł Szczęśniak – adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2017 r. obronił doktorat z wyróżnieniem na podstawie rozprawy „Środki przymusowej restrukturyzacji banku w polskim porządku prawnym” przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Antoniego Hanusza. Recenzentkami rozprawy doktorskiej były: dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG oraz dr hab. Patrycja Zawadzka prof. UWr. Praca naukowa rozwijana w zakresie specjalności naukowej prawo finansowe. Autor publikacji z dziedziny prawa rynku finansowego, prawa bankowego, prawa podatkowego oraz prawa finansów publicznych.

 

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Read More

dr hab. Szymon Pawelec

dr hab. Szymon Pawelec

Adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Zakładu Międzynarodowego Postępowania Karnego w Instytucie Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji UW.
Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji UW, Szkołę Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Floryda oraz Szkołę Prawa Angielskiego i Europejskiego Uniwersytetu Cambridge.
Wyróżniany licznymi krajowymi i zagranicznymi nagrodami. Reprezentował Naczelną Radę Adwokacką w pracach Sejmu nad rządowym i poselskim projektem nowelizacji procedury karnej. W przeszłości wiceprezes rady naukowej oraz sekretarz Ośrodka Badawczego Adwokatury Naczelnej Rady Adwokackiej. Obecnie jest także m.in. wykładowcą na Podyplomowych Studiach Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej Wydziału Prawa i Administracji UW.
W styczniu 2017 r., po zakończonej procedurze parlamentarnej, został wybrany polskim kandydatem na stanowisko sędziego Sądu Unii Europejskiej.
Rozległe doświadczenie w pomocy prawnej osobom fizycznym oraz w obsłudze klientów korporacyjnych zgromadził występując jako pełnomocnik i obrońca w sprawach krajowych i międzynarodowych, jak również doradzając przy rozbudowanych projektach gospodarczych oraz indywidualnych zagadnieniach prawnych. W przeszłości współpracował z czołowymi międzynarodowymi firmami prawniczymi, od 2010 r. prowadzi własną kancelarię.
Specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza prawa handlowego, gospodarczego i cywilnego oraz prawa i procesu karnego, w tym w szczególności w zakresie problematyki przestępczości gospodarczej, giełdowej i skarbowej, compliance prawnokarnego, odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, tymczasowego aresztowania, postępowań podatkowych (ze szczególnym uwzględnieniem zarzutów dotyczących tzw. karuzel VAT) oraz ochrony dóbr prawnych podmiotów korporacyjnych i przedstawicieli ich organów, a także postępowań ekstradycyjnych, prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa medycznego.
Posiada bogate doświadczenie doradztwa strategicznego oraz kryzysowego w sprawach dotyczących postępowań cywilnych oraz karnych i karnoskarbowych dotyczących przedsiębiorstw oraz członków ich władz.
Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa i postępowania karnego oraz prawa handlowego, w tym m.in. pierwszej na polskim rynku książki poświęconej ochronie dóbr prawnych spółek akcyjnych i spółek z o.o. w procesach karnych gospodarczych („Spółka kapitałowa jako pokrzywdzony w procesie karnym”, Wolters Kluwer, Warszawa 2011) oraz całkowicie nowej w literaturze prawniczej monografii poświęconej współzależności materialnoprawnej ochrony tajemnic przedsiębiorstw z potrzebami ich należytej identyfikacji i ochrony w ramach procesu karnego („Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w prawie karnym materialnym i procesowym”, C. H. Beck, Warszawa 2015), a także cyklu publikacji na temat nowych zasad odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w Polsce.

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Read More

Katarzyna Urbańska

Katarzyna Urbańska

Wicedyrektor ds. regulacji, PwC Polska.

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Read More

dr hab. Krzysztof Waliszewski

dr hab. Krzysztof Waliszewski

Ekonomista, doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Pieniądza i Bankowości Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Stopień doktorski uzyskał w 2009 na podstawie pracy pt. Związki kapitałowe banków i pośredników kredytowych na tle rozwoju rynku consumer finance w Polsce, przygotowanej pod kierunkiem prof. Alfreda Janca. Habilitował się w 2017 na podstawie dorobku naukowego i publikacji pt. Model doradztwa w obszarze finansów osobistych w Polsce na tle doświadczeń międzynarodowych.

W pracy badawczej i publikacjach koncentruje się na takich zagadnieniach jak: consumer finance, rynek pożyczek pozabankowych, finanse osobiste, bankowość, instytucje parabankowe i shadow banking, unia bankowa, unia rynków kapitałowych, społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych, finanse gospodarstw domowych, pośrednictwo finansowe, ekonomika gospodarstwa domowego i konsumpcji, planowanie finansowe, pośrednictwo kredytowe, pośrednictwo i doradztwo finansowe oraz zarządzanie gospodarstwem domowym.

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Read More

dr hab. Ewa Miklaszewska

dr hab. Ewa Miklaszewska

Dr hab. Ewa Miklaszewska jest absolwentką The Hohns Hopkins University, School of Advanced International Studies oraz programów podyplomowych: Program for Management Development w Harvard Business School oraz Special Program for Urban and RegionalStudies w MIT (USA), oraz staży naukowo-dydaktycznych w Cairo University, University of Wales, New York University Stern School of Business oraz w Ministerstwie Finansów i Narodowym Banku Polskim.

Członek Management Committee, EuropeanAssociation of University Teachers in Banking and Finance, afiliowanym przy University of Wales oraz członek StudyGroup on Cooperative Banks przy LUMSA University w Rzymie. Członek komitetu redakcyjnego pisma “Bezpieczny Bank” wydawanego przez BFG.

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Read More

dr Andrzej Michór

dr Andrzej Michór

SSR dr Andrzej Michór

Doktor nauk prawnych, adiunkt  w Pracowni Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa rynków finansowych oraz odpowiedzialności administracyjnej. Prowadzi zajęcia z szeroko rozumianego prawa finansowego, w tym prawa finansowego UE oraz prawa rynku kapitałowego. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Prowadził szkolenia m.in. dla doradców podatkowych i pracowników centrali NBP. Od 2013 r. członek Reviewer Team we WroclawReview of Law, Administration &Economics. Równolegle z pracą naukową wykonuje zawód sędziego, obecnie w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Krzyków. Autor ponad 80 publikacji, w tym opublikowanych w USA i Rosji. Autor i współautor komentarzy do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Woltes Kluwer 2010 i 2015) oraz do ustawy o funduszach inwestycyjnych (Wolters Kluwer 2014), autor monografii Odpowiedzialność administracyjna w obrocie instrumentami finansowymi (Wolters Kluwer 2009).

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Read More

Daniel Głuch

Daniel Głuch

Senior Legal Counsel at European Central Bank.

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Read More

dr hab. Dariusz Adamski, prof. UWr.

dr hab. Dariusz Adamski, prof. UWr.

Dariusz Adamski, prof. UWr. dr hab. jest kierownikiem Zakładu Europejskiego Prawa Zarządzania Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i Prodziekanem ds. Badań Naukowych i Współpracy Zagranicznej tego Wydziału. Stypendysta Fundacji Fulbrighta w Harvard Law School (2008-2009), gościł z wykładami na wielu zagranicznych uczelniach, w tym na Uniwersytetach Berkeley i Princeton. Członek Rady Akademickiej przy European Banking Institute we Frankfurcie nad Menem i stypendysta Europejskiego Banku Centralnego (2018 ECB Legal Research Programme). Autor „Redefining European Economic Integration”, Cambridge University Press 2018.

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Read More

Mariusz Haładyj

Mariusz Haładyj

6 lutego 2019 r. powołany na stanowisko Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
W 2002 r. rozpoczął pracę w Kancelarii Adwokackiej w Lublinie.
Od 2003 r. był zatrudniony w Najwyższej Izbie Kontroli.
W roku 2006 odbył staż w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli w Wydziale ds. Kontaktów Gospodarczych.
Od 2006 r. pracował w Ministerstwie Finansów w Departamencie Kontroli Skarbowej w Wydziale Kontroli Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa na stanowiskach najpierw głównego specjalisty, a od 2007 r. na stanowisku naczelnika wydziału.
Od 2008 r. był zatrudniony w Ministerstwie Gospodarki w Sekretariacie Ministra na stanowisku najpierw naczelnika wydziału ds. eksperckich i koordynującego pion obsługi dokumentacji, a od 2009 r. na stanowisku zastępcy dyrektora nadzorującego pracę wydziałów prawa gospodarczego i finansowego oraz samodzielne stanowiska ds. eksperckich.
Od lutego 2012 r. do grudnia 2015 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.
Od grudnia 2015 r. do stycznia 2018 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.
Od stycznia 2018 r. do lutego 2019 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.
Od września 2017 r. zastępca przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Od sierpnia 2018 r. do lutego 2019 r. członek Komisji Nadzoru Finansowego. Ukończył magisterskie studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz podyplomowe „Prawo spółek” na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył także aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz aplikację kontrolerską w Najwyższej Izbie Kontroli. Jest radcą prawnym. Zna język angielski i rosyjski.

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Read More

Piotr Stanisławiszyn

Piotr Stanisławiszyn

Piotr Stanisławiszyn – doktor nauk prawnych (2004), absolwent WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2001) oraz WE Akademii Ekonomicznej (obecnie UE) w Poznaniu (2002), adiunkt w Zakładzie Prawa Finansowego WPiA Uniwersytetu Opolskiego (2004) pełniący obowiązki kierownika (2007), sędzia sądu rejonowego (2008), laureat Konkursu im. Kazimierza Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie (2002) oraz Konkursu Instytutu Nauk Prawnych PAN i redakcji „Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie z dziedziny nauk prawnych (2005), stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2008, 2009), współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Prawa Finansowego „Aureus” w Opolu (2007), autor blisko 100 publikacji z zakresu prawa bankowego, podatkowego i finansów publicznych, uczestnik ponad 100 konferencji i seminariów naukowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym z zakresu finansów i prawa finansowego (60 wygłoszonych referatów i komunikatów).

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Read More