Eksperci FinReg 2019

CALL FOR PAPERS 2019

Szanowni Państwo,

w imieniu Organizatorów i Komitetu Naukowego uprzejmie zapraszam do:
-udziału w VI Kongresie Regulacji Rynków Finansowych FinReg 2019 (17-18.10.2019)
-nadesłania własnego referatu w konkursie call for papers.


Czekamy na e-mail z tekstem oryginalnych artykułów problemowych, wyników badań empirycznych, analiz porównawczych, studiów przypadków, (casestudy), komentarzy (glosy)  itp. do końca dnia 1 września 2019 r. Adres: rogowski@allerhand.pl

Liczba referatów jest ograniczona  czasem konferencji,  stąd nadesłane artykuły podlegać będą  ocenie Rady Naukowej. Najwyżej ocenione papers będą zaprezentowane i przedyskutowane na konferencji naukowej Kongresu, która odbędzie się w siedzibie UKNF.

Ponadto, w tym roku najlepsze prace zostaną poddane także recenzji iopublikowane w czasopismach naukowych wydawnictwa CH Beck Polska, które objęło Kongres FinReg 2019 patronatem.

Gorąco zapraszam do udziału! 


dr Wojciech Rogowski
,  sekretarz Konferencji


Rada Naukowa szczególnie rekomenduje podejmowanie aktualnie ważnychproblemów, ale prosimy  nie ograniczać się tylko do tej problematyki: 

-Regulacje finansowe służące odbudowie zaufania do państwa jako gwaranta rynku kapitałowego

-Koncepcja specjalistycznego sądu ds. rynku finansowego

-Regulacje nowych technologii w finansach – tokenizacja aktywów, waluty wirtualne, robo-doradcy,  itp.

-Rola regulacji finansowych w (niedo) rozwoju rynku finansowego w Polsce

-Reforma regulacji oferty publicznej i obrotu papierami wartościowymi

-Regulacyjne uwarunkowania rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce

-Proces legislacyjny regulacji finansowych

-Ramy prawne i organizacyjne funduszy inwestycyjnych w Polsce

-Polityka antykorupcyjna – przeciwdziałanie korupcji i nadużyciom pokrewnym

-Doktryna i praktyka instytucji nadzoru makroostrożnościowego  (macroprudential)

-Problemy egzekwowania prawa ochrony konsumenta (klienta) na rynku usług finansowych 

-Problem odpowiedniości i adekwatności usług finansowych do potrzeb konsumenta (misselling)

-Ochrona konsumenta a stabilność i bezpieczeństwo rynku finansowego.

-Strategia rozwoju rynku kapitałowego 2020

Read More

Galeria FinReg 2016

V Kongres Regulacji Rynków Finansowych FinReg 2016

Warszawa, 28-30 września 2016

Read More

Kamil Klupa

Kamil Klupa

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziału Prawa i Administracji. Doktorant w Szkole Głównej Handlowej. W latach 2011 – 2014 asystent akredytowany w Parlamencie Europejskim przy Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych (ECON).

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Read More

dr Małgorzata Frysztak

dr Małgorzata Frysztak

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tam także obroniła rozprawę doktorską poświęconą zagadnieniom publicznego prawa bankowego, a szczegółowiej sporom sądowym prowadzonym z nadzorem bankowy

Ukończyła aplikację sądową i radcowską.

Obecnie jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im.Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracę naukowo-dydaktyczną łączy z praktyką radcowską.

Przedmiotem jej badań naukowych są zagadnienia z zakresu finansów publicznych oraz publicznego i prywatnego prawa bankowego.

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Read More

Jacek Czarnecki

Jacek Czarnecki

Prawnik w kancelarii Wardyński i Wspólnicy oraz doktorant w Szkole Głównej Handlowej. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz prawo i finanse na Uniwersytecie Oksfordzkim. Zajmuje się między innymi prawnymi i ekonomicznymi aspektami cyfrowych walut oraz technologii blockchaina.

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Read More

Marta Zięba-Szklarska

Marta Zięba-Szklarska

Od 1999 roku związana jest z rynkiem pracy, działalnością na rzecz rozwoju rynku doradztwa finansowego i przedsiębiorczości w Polsce. Działa społecznie jako Mentor przedsiębiorczości oraz w projektach zatrudnienia wspomaganego i aktywizacji osób niepełnosprawnych. Wykładowca Europejskiej Akademii Planowania Finansowego. Ekspert ds. Zatrudnienia przy projektach unijnych, na rzecz Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów PTE, OKAP i Pracodawców RP, Inicjatywie Mobilnosci Pracy, Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, European Federation of Financial Professionals Poland i Stowarzyszenia Edukacji Konsumentów, Znane Ekspertki.

Jest Certyfikowanym Doradcą Finansowym – EFG® i EFC®

Prowadzi firmę konsultingową ŚWIAT KADR – doradztwo gospodarcze w kraju i za granicą – projekty doradcze dla przedsiębiorstw w obszarze prawa, podatków, Zatrudnienie Transgraniczne, kadry i płace oraz biuro rachunkowe.

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Read More

dr Katarzyna Wojtkiewicz

dr Katarzyna Wojtkiewicz

Jest prawnikiem z tytułem doktora ekonomii w dziedzinie zarządzania IT. Kombinacja wiedzy prawniczej z bogatym doświadczeniem w zakresie zarządzania danymi finansowymi i znajomością infrasktury rynków kapitałowych powoduje, że jej profesjonalna kariera skoncentrowana jest na doradztwie w zakresie wdrożeń kompleksowych rozwiązań corporate i data governance.

Dr Wojtkiewicz łączy zainteresowania zawodowe z rozwojem akademickim, prowadząc wykłady na frankfurckim Goethe University – House of Finance.

Od sześciu lat dr Wojtkiewicz kieruje projektami wymiany danych nadzorczych i statystycznych w European Insurance and Occupational Pensions Authority. Jako członek Regulatory Oversight Committee nadzorującego wdrożenie Globalnego Systemu Legal Entity Identifier stara się łączyć doświadczenie sektora bankowego, inwestycyjnego i ubezpieczeniowego z perspektywą cross-border transakcji rynku kapitałowego.  

Wcześniej dr Wojtkiewicz była zatrudniona na stanowiskach menadżerskich w instytucjach sektora finansowego, angażując się aktywnie w tworzenie fundamentów rynku kapitałowego w Polsce. Pełniąc rolę doradcy przewodniczącego KPWiG, była odpowiedzialna za transpozycję europejskich aktów prawnych do krajowego systemu legislacyjnego i praktyk nadzorczych.

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Read More

Michał Roszczynialski

Michał Roszczynialski

Adwokat wpisany na listę Pomorskiej Izby Adwokackiej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył Szkołę Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowaną przez Uniwersytet Gdański we współpracy z University of Cambridge. Absolwent Podyplomowych Studiów Prawa Konkurencji organizowanych przez Instytut Nauk Prawnych PAN, a także Studiów Podyplomowych „Polityka Compliance w organizacji” na Akademii Leona Koźmińskiego.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa ubezpieczeniowego oraz handlowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w największej kancelarii prawnej na Pomorzu, następnie w czołowej firmie z branży energetycznej w Trójmieście. Od 2013 roku prowadzi Kancelarię, w ramach której świadczy usługi doradcze z zakresu Compliance i bieżącej obsługi na rzecz podmiotów z branży ubezpieczeniowej.  Uczestniczył w opracowywaniu i wdrażaniu procedur oraz mechanizmów dotyczących systemu informowania o nieprawidłowościach (Whistleblowing), czy też przeciwdziałania powstawaniu konfliktów interesów.

Posiada duże doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw sądowych dotyczących umów ubezpieczenia. Reprezentował towarzystwa ubezpieczeniowe przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Read More

SSR dr Andrzej Michór

SSR dr Andrzej Michór

Doktor nauk prawnych, adiunkt  w Pracowni Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa rynków finansowych oraz odpowiedzialności administracyjnej. Prowadzi zajęcia z szeroko rozumianego prawa finansowego, w tym prawa finansowego UE oraz prawa rynku kapitałowego. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Prowadził szkolenia m.in. dla doradców podatkowych i pracowników centrali NBP. Od 2013 r. członek Reviewer Team we Wroclaw Review of Law, Administration & Economics. Równolegle z pracą naukową wykonuje zawód sędziego, obecnie w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Krzyków. Autor ponad 80 publikacji, w tym opublikowanych w USA i Rosji. Autor i współautor komentarzy do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Woltes Kluwer 2010 i 2015) oraz do ustawy o funduszach inwestycyjnych (Wolters Kluwer 2014), autor monografii Odpowiedzialność administracyjna w obrocie instrumentami finansowymi (Wolters Kluwer 2009).

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Read More

prof. dr hab. Jacek Jastrzębski

prof. dr hab. Jacek Jastrzębski

Zastępca dyrektora Departamentu Prawnego PKO Banku Polskiego SA oraz profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (2003) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2004). Stopień doktora nauk prawnych (2005) oraz doktora habilitowanego nauk prawnych (2011) uzyskał na macierzystym Wydziale Prawa i Administracji UW. Ukończył aplikację adwokacką i zdał egzaminy adwokacki w Warszawie (2007), obecnie wykonuje zawód radcy prawnego. Od 2008 r. jest zastępcą dyrektora Departamentu Prawnego PKO Banku Polskiego, gdzie zajmował się obsługą prawną szeregu realizowanych w tym czasie strategicznych projektów Banku, a także koordynacją obsługi prawnej bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.

Jego zainteresowania zawodowe i naukowe koncentrują się w obszarze prawa cywilnego i handlowego (w szczególności prawa umów i odpowiedzialności odszkodowawczej) oraz prawa rynku kapitałowego. Jest autorem lub współautorem przeszło siedemdziesięciu publikacji naukowych.

 

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Read More