Warto przeczytać

Zachęcamy osoby, które są autorami książek dotyczących regulacji rynków finansowych, do podzielenia się swoim dorobkiem z innymi uczestnikami Kongresu.

Książki można zgłaszać na adres mailowy: finansowy@allerhand.pl

"Założenia do ustawy o sądzie rynku kapitałowego"

Przedmiotem opracowania jest przygotowanie koncepcyjne i wdrożeniowe projektu legislacyjnego pod roboczym tytułem „Sąd Rynku Kapitałowego”  tj. ustawy o utworzeniu wydzielonego sądu korporacyjnego dla spółek publicznych.

Pobierz

"Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego 2019 "

Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego przewiduje, że do 2020 r. podjęte zostaną działania poprawiające efektywność procedur administracyjnych dotyczących funkcjonowania podmiotów rynku kapitałowego. Do 2023 r. mają być podjęte z kolei działania polegające na zwiększeniu skali pozyskiwania kapitału przez polskie przedsiębiorstwa, płynności rynku, efektywności instytucji pośredniczących oraz wzrost poziomu oszczędności prywatnych.
W strategii wskazano 20 najważniejszych barier dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce oraz zaproponowano ich kierunkowe przezwyciężenie w postaci 90 działań. Chodzi m.in. o działania zmierzające do podwyższenia poziomu oszczędności i inwestycji w Polsce oraz podniesienia poziomu edukacji społeczeństwa, jeśli chodzi o funkcjonowanie rynku finansowego.
Szczegółowe cele strategii to: zwiększenie skali pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym, zwiększenie płynności rynku, zwiększenie efektywności instytucji pośredniczących, zwiększenie udziału oszczędności w gospodarce, bardziej efektywne procedury administracyjne.

Pobierz

"Polityka i praktyka regulacji rynków finansowych"

red. dr Wojciech Rogowski

„Publikacja zawiera omówienie najważniejszych aktów prawa UE w zakresie instytucjonalnych i funkcjonalnych aspektów stabilności finansowej, finansowania inwestycji, ładu korporacyjnego oraz ochrony konsumenta, wskazując na podobieństwa i różnice w regulacjach krajowych i europejskich. Dostarcza praktycznych informacji na temat wynikających z tych regulacji uprawnień lub obowiązków, ich adresatów, treści i charakteru, a także skutków ich naruszenia. Ogromne znaczenie ma przedstawienie nowych koncepcji i regulacji nadzoru finansowego zarówno w kategoriach prawnych, jak i  ekonomicznych. Książka prezentuje nowe rozwiązania prawne i przedstawia badania o znaczeniu prawnym i ekonomicznym, dotyczące koncepcji i instytucji służących stabilności finansowej. Autorzy, dokonując wnikliwej analizy tekstów prawnych i przeprowadzając badania empiryczne, uwzględniając przy tym aktualną literaturę przedmiotu i najnowsze orzecznictwo. Szczegółowo przedstawili ważne problemy i dylematy w architekturze systemu finansowego, ram prawnych nadzoru makroostrożnościowego, europeizacji nadzoru, wpływu regulacji na rynki finansowe.”

Z recenzji prof. zw. dr hab. Włodzimierza Szpringera, Szkoła Główna Handlowa

Więcej o książce

"Prawo rynku finansowego. Doktryna, instytucje, praktyka"

red. Anna Jurkowska –Zeidler i Marcin Olszak

Monografia pod redakcją A.Jurkowskiej –Zeidler  i M. Olszaka (członków Rady Programowej FinReg 2016) jest ważnym głosem w toczącej się przez kilka ostatnich lat dyskusji na temat stanu, zmian  i przyszłości prawa rynków finansowych (regulacji finansowych). Autorzy książki  są specjalistami w zakresie prawa rynku finansowego, prawa finansowego, prawa cywilnego, ekonomii o bogatym dorobku
Monografią przedstawia specyfikę prawa rynku finansowego, systemowe i funkcjonalne ujęcie oraz kluczowe i najbardziej aktualne problemy dla regulacji i nadzoru rynku finansowego. Po raz pierwszy w krajowej literaturze zaprezentowana została też tematyka ram prawnych i znaczenia prawa rynku finansowego jako nowej gałęzi prawa. Książka napisana została z myślą o regulatorach i nadzorcach krajowego rynku finansowego oraz pracownikach instytucji regulowanych. Powinna zainteresować także pracowników naukowych, doktorantów i studentów oraz prawników praktyków zajmujących się prawną obsługą podmiotów funkcjonujących na rynku finansowym.

Więcej o książce

"Ius dissidentium. Granice konsensusu korporacyjnego i władzy większości w spółkach kapitałowych"

dr hab. Arkadiusz Radwan

 „Publikacja dotyka kilku podstawowych zagadnień prawa spółek, takich jak fundamentalne zmiany korporacyjne, w tym zmiany strukturalne spółek kapitałowych, granice konsensusu korporacyjnego i zakres władzy większości.

Tytułowa problematyka iuris dissidentium, czyli praw sprzeciwiającej się mniejszości do wyjścia (ustąpienia) ze spółki, za słuszną (godziwą) spłatą, w związku z podjęciem przez większość uchwał w przedmiocie fundamentalnych zmian korporacyjnych, nie była dotąd przedmiotem systemowej refleksji w doktrynie. Tymczasem dotyka ona wielu newralgicznych i od lat spornych kwestii związanych z istotnymi zmianami treści umów i statutów spółek kapitałowych.”

Więcej o książce

"Instytucje bankowe i niebankowe na rynku detalicznych usług finansowych w Polsce"

dr hab. Krzysztof Waliszewski prof. UEP

○ Referat FinReg 2015

Rynek detalicznych usług finansowych w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie i choć tradycyjnie dominują na nim banki uniwersalne, coraz większą rolę odgrywają instytucje niebankowe – fundusze inwestycyjne i emerytalne, zakłady ubezpieczeń, instytucje pożyczkowe, pośrednicy kredytowi i doradcy finansowi. Monografia podejmuje ważny i aktualny temat rynku detalicznych usług finansowych od strony instytucjonalnej z naciskiem na wskazanie ewolucji regulacji prawnych poszczególnych segmentów tego rynku, danych rynkowych prezentujących skalę działania poszczególnych instytucji oraz temat rosnącej ochrony konsumenta korzystającego z usług poszczególnych instytucji finansowych z uwzględnieniem europeizacji prawa ochrony konsumenta. Monografia jest adresowana do naukowców, studentów i doktorantów, ale także praktyków – pracowników instytucji finansowych: bankowych, pozabankowych i parabankowych. Jest źródłem wiedzy o rynku detalicznych usług finansowych w Polsce – instytucjach finansowych i ofe

Więcej o książce

"Tworzenie i stosowanie prawa rynku finansowego a proces ekonomizacji prawa"

dr hab. Tomasz Nieborak

Książka dotyczy niezwykle aktualnej problematyki tworzenia i stosowania prawa rynku finansowego, rozpatrywanej przez pryzmat procesu ekonomizacji prawa. Jej aktualność wynika z faktu, iż współcześnie w dobie tzw. finansjalizacji życia, a więc coraz większego wpływu sfery finansowej na sferę codziennego życia, konieczna jest redefinicja roli prawodawcy w procesie kształtowania relacji rynkowych. Musi on bowiem uwzględnić wyjątkowość regulowanej materii, a więc rynku finansowego, który stanowi element większej całości, na którą poza systemem finansowym i gospodarczym, składa się także system społeczny. Potwierdzeniem tej tezy są wydarzenia ostatnich lat, kiedy to kryzysy na rynkach finansowych zachwiały fundamentami globalnej społeczności. Dlatego też prawodawca, jako architekt otaczającej nas rzeczywistości, musi w swych działaniach ujmować także czynniki pozaprawne, między innymi ekonomiczne i psychologiczne. I choć tezę tę odnaleźć można w pracach z przeszłości, jak na przykład Leona Petrażyckiego, to jak dotychczas nie podjęto się jej recypowania na grunt prawa normującego funkcjonowanie rynku finansowego, dla którego zrozumienia cenne okazać mogą się także rozważania z zakresu behawioralnej koncepcji prawa. Koncepcji, która być może w niedługiej przyszłości uznana zostanie za nowy paradygmat prawa rynku finansowego.

Więcej o książce

"Post-crisis banking regulation in the European Union. Opportunities and threats."

dr Katarzyna Sum

Pokryzysowe reformy regulacji bankowych w Unii Europejskiej wniosły bezprecedensowe zmiany w dotychczasowych przepisach i wywołały burzliwą dyskusję w kręgach akademickich, instytucji nadzorczych oraz przedstawicieli banków. W książce dokonano holistycznej analizy trwających reform; wskazano główne szanse i zagrożenia związane z nowymi regulacjami, jak i podjęto próbę odpowiedzi na pytanie czy nowe przepisy stanowią dobre rozwiązanie dla problemów, z którymi boryka się sektor bankowy w UE.

 W książce odniesiono się do wielu aspektów trwającej dyskusji: implementacji norm Bazylei III, wprowadzenia unii bankowej, włączenia norm ładu korporacyjnego do regulacji bankowych, jak i czynników wpływających na regulacje na poziomie krajowym. Przyjęto w niej nowatorskie podejście do regulacji: uwzględniono ich endogeniczność oraz ich interakcje z ładem korporacyjnym. Reformy regulacji przeanalizowano zarówno w ramach koncepcji teoretycznych, jak i za pomocą badań empirycznych. Pozycja ta wnosi istotny wkład w dyskusję dotyczącą regulacji bankowych w UE. 

Książka skierowana jest do szerokiego kręgu czytelników: pracowników naukowych, praktyków gospodarczych, studentów, jak i do wszystkich, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat aktualnych reform regulacji bankowych w UE. 

Więcej o książce

"Europejska unia rynków kapitałowych. Perspektywa finansowania przedsiębiorstw w Polsce"

prof. dr hab. Alfred Janc, dr Paweł Mikołajczak, dr Krzysztof Waliszewski wprowadzenie prof. dr hab. Małgorzata Zaleska

„Problematyka europejskiej unii rynków kapitałowych jest aktualna i bardzo ważna dla dalszej integracji europejskiej oraz kreowania podstaw dla wzrostu gospodarczego poprzez ułatwienie dostępu do źródeł finansowania podmiotom z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw za pośrednictwem rynku kapitałowego. Unia rynków kapitałowych, która obejmie wszystkie państwa Unii Europejskiej jest kolejną, po obecnie wdrażanej w państwach strefy euro unii bankowej, inicjatywą integracyjną w obszarze finansowym. Obecny stan wiedzy o jej docelowym kształcie, ze względu na dość wstępny etap prac nad tym projektem, rodzi jednak wiele pytań i wątpliwości. Recenzowana książka jest pozycją unikatową na polskim rynku wydawniczym. Jej autorzy nie tylko bowiem zebrali w całość wszystkie rozproszone elementy idei europejskiej unii rynków kapitałowych, ale także przeanalizowali jej kluczowe filary pod kątem szans i wyzwań dla polskiego rynku finansowego.

Książka została napisana przystępnym, zrozumiałym językiem, a wszystkie skomplikowane pojęcia są w niej właściwie wyjaśnione. Pozycją tą zainteresują się specjaliści w zakresie rynku kapitałowego, przedstawiciele instytucji finansowych, środowisko akademickie, jak też wszystkie te podmioty, na które unia rynków kapitałowych będzie wywierała wpływ. Bez wątpienia książka ta wpisując się w nurt publikacji dotyczący przemian instytucjonalnych w Europie stanie się także przyczynkiem do dalszych badań w tym zakresie oraz ważnym głosem w dyskusji nad polskim stanowiskiem w kwestii szczegółowych rozwiązań europejskiej unii rynków kapitałowych.”

Z recenzji wydawniczej dr. hab. Jana Koleśnika, prof. SGH

Więcej o książce

"Środki przymusowej restrukturyzacji banku"

Paweł Szczęśniak

Monografia jest pierwszym kompleksowym opracowaniem dotyczącym środków przymusowej restrukturyzacji banku w polskim porządku prawnym. Przymusowa restrukturyzacja banku stanowi pozasądowy tryb pozwalający na sprawne i uproszczone pod względem proceduralnym przeprowadzenie zmian w strukturach organizacyjnych i kapitałowych banku, którego funkcjonowanie zagraża stabilności systemu finansowego. Środki przymusowej restrukturyzacji stanowią spójny, wzajemnie uzupełniający się system środków prawnych, umożliwiający przeprowadzenie reorganizacji banku krajowego bez konieczności wydatkowania na ten cel środków publicznych. Dzięki zastosowaniu środków przymusowej restrukturyzacji odpowiedzialność za straty banku spoczywa w pierwszej kolejności na akcjonariuszach bądź członkach banku oraz jego wierzycielach, nie zaś na budżecie państwa. W odróżnieniu od sądowego postępowania upadłościowego, wszczęcie przymusowej restrukturyzacji nie powoduje konieczności wypłaty środków objętych ochroną gwarancyjną przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Wariantywność zastosowania środków przymusowej restrukturyzacji pozwala przy tym dostosować proces reorganizacji banku do okoliczności odnoszących się do samego banku, a także poziomu dekoniunktury na rynkach finansowych. Prezentowana monografia zawiera kompleksowe omówienie środków przymusowej restrukturyzacji, tj. przejęcia banku w restrukturyzacji; instytucji pomostowej; umorzenia lub konwersji zobowiązań banku w restrukturyzacji; wydzielenia praw majątkowych banku w restrukturyzacji lub instytucji pomostowej. W publikacji dokonano także szczegółowej analizy planowania i przygotowania przymusowej restrukturyzacji banku oraz wszczęcia i prowadzenia postępowania w sprawie przymusowej restrukturyzacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Szczególny nacisk położono także na przedstawienie konsekwencji prawnych zachodzących po wszczęciu przymusowej restrukturyzacji w stosunku do banku, jego akcjonariuszy lub członków oraz wierzycieli i dłużników. Monografia skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, w tym przede wszystkim radów prawnych, adwokatów, sędziów, pracowników organów administracji publicznej, a także pracowników banków i innych podmiotów działających na rynkach finansowych.

Więcej o książce

"Polityka wynagradzania kierownictwa banków"

Agnieszka Słomka-Gołębiowska

Polityka wynagradzania kierownictwa banków jest jednym z najważniejszych mechanizmów ładu korporacyjnego, wpływającym na wyniki instytucji finansowej, a w konsekwencji na cały sektor bankowy. W publikacji przedstawiono uwarunkowania instytucjonalne projektowania, prowadzenia i egzekwowania tej polityki w Polsce oraz opisano, jak prowadzona jest ona w innych krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych.

Patroni

Partnerzy Strategiczni

Partnerzy Sesji

Patroni Medialni

Share This