Program INSO 2017

Dwa lata obowiązywania znowelizowanego Prawa upadłościowego

Wiodące zagadnienia nadchodzącego Kongresu:

Dwa lata obowiązywania znowelizowanego Prawa upadłościowego – próba oceny i dyskusja de lege lata i de lege ferenda

Otwierający pierwszy dzień Kongresu panel ma pozwolić na naukowa ocenę:

 • czy rozwiązania Prawa upadłościowego gwarantują komplementarność z systemem prawa cywilnego?
 • jakie wyzwania stoją przed Prawem upadłościowym w kontekście możliwych i proponowanych zmian?
 • na ile polskie rozwiązania w Prawie upadłościowym odpowiadają rozwiązaniom zagranicznym i regulacjom unijnym?

Wierzyciel publicznoprawny w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Prawo upadłościowe zerwało z bezpośrednią preferencją wierzytelności publicznoprawnych oraz wprowadziło szereg instytucji motywujących administrację do aktywnego włączania się w postępowania. W tym panelu chcielibyśmy uzyskać odpowiedzi na pytania:

 • czy najwięksi wierzyciele: administracja skarbowa i Zakład Ubezpieczeń Społecznych aktywnie włączają się w postępowania upadłościowe i jakie pragmatyki stosują w celu ochrony swoich należności?
 • czy dłużnik w upadłości może realizować zamówienia publiczne i prowadzić działalność koncesjonowaną? Czy takie uprawnienie może przejąć nabywca przedsiębiorstwa upadłego?
 • czy aktywne dochodzenie wierzytelności podatkowych wpłynęło na ilość ogłaszanych upadłości i jaki to ma skutek dla gospodarki?

Ekonomiczne pojęcia w Prawie upadłościowym

Działalność Instytutu Allerhanda oparta jest na analizie law&economics. Z tej przyczyny po raz kolejny chcielibyśmy zaproponować praktyczną analizę pojęć ekonomicznych występujących w Prawie upadłościowym i zapytać o to:

 • jak wyglądają praktyczne doświadczenia w definiowaniu niewypłacalności przedsiębiorstw i jak dokonywać analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa aby uchwycić pierwszy dzień niewypłacalności?
 • jakie trudności pojawiają się przy wycenie aktywów przedsiębiorstwa dłużnika sprzedawanego w ramach pre-packu i czy są one tożsame z problemami związanymi z wyceną przedsiębiorstw w ramach sprzedaży na wolnym rynku?
 • milion czy zero? – czyli jak dokonywać wyceny aktywów trudnych do wyceny?

Pozycja prawna wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo w Prawie upadłościowym

Możliwość zabezpieczenia wierzytelności prawem rzeczowym stanowi fundamentalną zasadę polskiego systemu prawnego. Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne modyfikują tę zasadę a praktyka stosowania prawa nie daje jednoznacznych odpowiedzi na pytania:

 • czym są koszty likwidacji przedmiotu zabezpieczenia oraz inne koszty postępowania upadłościowego zaspakajane z kwoty uzyskanej z likwidacji przedmiotu zabezpieczenia jak wyliczyć 10% części sumy uzyskanej z likwidacji?
 • jaka jest pozycja prawna wierzyciela z tytułu umowy leasingu?
 • jak wygląda praktyka stosowania przepisów o bezskuteczności zabezpieczeń w upadłości i restrukturyzacji?
 • jakie uprawnienia przysługują w postępowaniu upadłościowym wierzycielowi rzeczowemu?

Prawo upadłościowe a prawo egzekucyjne – studium przypadków

Blisko 2 lata obowiązywania Prawa upadłościowego nie doprowadziły do wykształcenia zgodnych i powszechnych praktyk w zakresie wpływu postępowania upadłościowego na postępowania egzekucyjne. Celem panelu ma być odpowiedź na pytania:

 • czy koszty postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika, co do którego ogłoszono upadłość, powinny być zgłoszone na listę wierzytelności?
 • czy zaawansowanie postępowania egzekucyjnego wpływa na rodzaj skutków jakie wywołuje ogłoszenia upadłości na postępowanie egzekucyjne?
 • jakie decyzje procesowe może wydać komornik i sąd egzekucyjne po ogłoszeniu upadłości, a jakie kompetencje przewidziane są dla sędziego-komisarza?

Analiza ryzyka odpowiedzialności karnej w kontekście przeprowadzania postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Polski system prawny wielokrotnie inaczej definiuje pojęcia w kontekście obrotu gospodarczego a inaczej w kontekście odpowiedzialności karnej. W tym celu chcielibyśmy udzielić odpowiedzi na pytania:

 • jak doprowadzić do sytuacji, aby realna i dobrze przygotowana upadłość albo restrukturyzacja, nie była zakwestionowana jako działanie przestępcze?
 • jakie wierzytelności spłacać w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości i na przedpolu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości aby nie narazić się na odpowiedzialność karną?
 • czy to samo zachowanie syndyka może stanowić podstawę do przypisania odpowiedzialności za przekroczenie uprawnień a jednocześnie za niedopełnienie obowiązku?

Ocena upadłości konsumenckiej de lege lata i de lege ferenda

Blisko trzy lata stosowania nowego, konsumenckiego postępowania upadłościowego pozwala na stawianie pierwszy diagnostycznych pytań i ocen:

 • czy upadłość konsumencka wpłynęła na rynek kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych?
 • czy banki zredefiniowały zasady badania zdolności kredytowej uwzględniając ryzyko oddłużenia w ramach upadłości konsumenckiej?
 • jakie są realne problemy związane ze stosowanie nowej upadłości konsumenckiej? Czy problemem jest tylko upadłość małżonków?
 • czy konsumenckie postępowanie upadłościowe pozwala na sprawną realizację procedury przy jednoczesnym zagwarantowaniu realnej kontroli nad działaniami dłużnika?
 • jak ocenić rozwiązania zawarte w projekcie zmian w zakresie upadłości konsumenckiej (projekt zmian przepisów w zakresie upadłości konsumenckiej przygotowany przez Zespół Ministra Sprawiedliwości powołany zarządzeniem z dnia 19 grudnia 2016 r.)?