INSO 2009

Ekonomia i Prawo Upadłości Przedsiębiorstw
zobacz inne edycjeprzejdź do strony głównej

Pierwsza konferencja:

EKONOMIA I PRAWO UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW –
POZYCJA POLSKI WZGLĘDEM MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

*** aktualne reformy prawa upadłościowego i naprawczego ***

Prawo upadłościowe i naprawcze  stanowi  ważny czynnik oczyszczania rynku z jednostek nie mogących sprostać jego wymogom efektywnościowym.  Znaczenie tej kwestii narasta wraz z  postępującym procesem globalizacji gospodarki i wynikającym z tego  ryzykiem „domina upadłości”, z czym z kolei związany jest wymóg  ponadnarodowych regulacji prawnych. Polskie przepisy z zakresu upadłości zostały w ostatnim czasie znacząco zmienione, w szczególności  wprowadzono nieistniejącą dotychczas w polskim prawie instytucję prawną regulującą tzw. upadłość konsumencką oraz podjęto próbę restytucji praktycznego znaczenia postępowania naprawczego.

Ze względu na obecny  globalny kryzys gospodarczy problematyka upadłości międzynarodowej, a zwłaszcza jej skutków dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą o charakterze transgranicznym wchodzi na wokandę i staje się coraz bardziej doniosła.  Dogłębna znajomość aktualnie obowiązujących warunków prawnych i regulacji jest  niezbędna i szczególnie istotna dla podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w procesy upadłościowe, tj. syndyków, sędziów sądów upadłościowych, prawników korporacyjnych jak również przedstawicieli doktryny prawa upadłościowego. Wymaga to jednak starannego uwzględniania ekonomicznego kontekstu procesów upadłościowych. Czynniki ekonomiczne  istotnie wpływają bowiem  na treść oraz stosowanie regulacji prawnych. Stąd konieczności ekonomicznej analizy prawa.

Konferencja ma  charakter interdyscyplinarny. Z  założenia ukierunkowana jest na  analizę sprzężeń zwrotnych między  prawem  upadłościowym i naprawczym a ekonomią. Jednym z głównych celów debaty  jest   identyfikacja  czynników  i źródeł podnoszenia ekonomicznej  efektywności tego prawa,  z uwzględnieniem uwarunkowań krajowych i międzynarodowych.

 

Rada programowa

 

 • Mec. Anna Agacka-Indecka – Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej,
 • Dr Jacek Bąk – Partner Zarządzający NORR STIEFENHOFER LUTZ, Warszawa,
 • Prof. dr hab. Jerzy Bieliński – Dziekan Wydziału Zarządzania, Uniwersytet Gdański,
 • Prof. dr hab. Aleksander Chłopecki –  Kierownik Katedry, Uniwersytet Warszawski,
 • SSO Anna Czapracka –  Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury,
 • Prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz – Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw,  Szkoła Główna Handlowa,
 • Prof. dr hab. Tadeusz Ereciński – Prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Prof. dr hab. Marian Gorynia – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
 • Prof.  dr hab. Andrzej Herman – Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa, (Przewodniczący Rady),
 • Prof.  dr hab. Elżbieta Mączyńska – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE), Szkoła Główna Handlowa,
 • Dr Sylwia Morawska – adiunkt, Szkoła Główna Handlowa, Krajowa Szkola Sądownictwa i Prokuratury,
 • Dr Krzysztof Oplustil – adiunkt, Uniwersytet Jagielloński, Centrum C-law.org,
 • Dr Marek Porzycki – adiunkt, Uniwersytet Jagielloński, Centrum C-law.org,
 • Dr Arkadiusz Radwan, LLM – Prezes Instytutu Allerhanda, Centrum C-Law.org, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Wiceprzewodniczący Rady),
 • Dr Wojciech Rogowski – ekspert ekonomiczny, Instytut Ekonomiczny NBP, Szkoła Główna Handlowa, (Sekretarz Rady) e-mail: Wojciech.Rogowski(at)sgh.waw.pl,
 • Dr Krzysztof Ślebzak – dyrektor Biura Studiów i Analiz,  Sąd Najwyższy,
 • Prof. dr hab. Andrzej Wróbel – sędzia Sądu Najwyższego,
 • Prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski – sędzia Trybunału Konstytucyjnego.