INSO 2010

Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw
zobacz inne edycjeprzejdź do strony głównej

Konferencja INSO 2010 EKONOMIA I PRAWO UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

– Polityka drugiej szansy

 

Tematyka Konferencji INSO 2010 obejmuje następujące problemy:

 1. Ekonomia niewypłacalności – czy możemy przewidzieć kryzys?
 2. Ekonomiczne, społeczne i prawne skutki niewypłacalności dłużnika.
 3. Prawo upadłościowe w praktyce polskich sądów.
 4. Polityka drugiej szansy – czy możemy przewidzieć sukces?
 5. Prawna i ekonomiczna skuteczność prowadzonych w Polsce postępowań naprawczych.
 6. Rozwiązania prawa upadłościowego i naprawczego w perspektywie jego efektywności.
 7. Sądy upadłościowe w wymiarze sprawiedliwości w Unii Europejskiej.
 8. Standardy wykonywania zawodu syndyka (best practices).

 

Program Konferencji INSO 2010 ukierunkowany jest na poznanie najnowszych zmian w prawie upadłościowym, nowych narzędzi ekonomicznych jak również analizę sprzężeń zwrotnych między prawem a gospodarką. Formuła Konferencji stwarza okazję interdyscyplinarnej dyskusji wyników najnowszych badań oraz konfrontacji badań z praktyką sądową i gospodarczą.

Celem obrad Konferencji jest, po dokonaniu identyfikacji ekonomicznych i społecznych skutków upadłości, podjęcie debaty nad propozycjami takich zmian prawa upadłościowego, które pozwolą na ograniczanie niekorzystnych następstw upadłości przez zastosowanie rozwiązań umożliwiających sprawne, efektywne i szybkie prowadzenie postępowania upadłościowego i naprawczego. Innymi słowy, celem konferencji jest nie tylko zdiagnozowanie pozytywnych i negatywnych konsekwencji upadłości, ale również zaproponowanie skutecznych metod ich ograniczania. Każdy z uczestników konferencji będzie mógł wnieść swój wkład w dzieło reformy.

Konferencja INSO 2010, podobnie jak pierwsza INSO 2009 (więcej www.konferencja.c-law.org) , wyróżniać się będzie interdyscyplinarnym charakterem sesji i wysokim poziomem dyskusji. Jest skierowana zarówno do przedstawicieli doktryny – prawników, ekonomistów, socjologów prawa jak i praktyków: sędziów, syndyków, radców prawnych i adwokatów, menadżerów, przedsiębiorców i przedstawicieli banków jak i innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w procesy upadłościowe. Liczymy też na zainteresowanie studentów studiów II i III stopnia (magisterskich i doktoranckich).

 

Założenia

Dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe w połączeniu z błędami w zarządzaniu przedsiębiorstwem mogą prowadzić do załamania najlepiej przygotowanych inwestycji i niewypłacalności przedsiębiorstw. W takiej sytuacji skutecznym sposobem kompleksowego rozwiązania kryzysu przedsiębiorstwa jest postępowanie upadłościowe, które wcale nie musi oznaczać likwidacji przedsiębiorstwa ale, wręcz przeciwnie, może doprowadzić do poprawy jego kondycji finansowej.

Ekonomiści podkreślają, że dla współczesnej gospodarki upadłość jest koniecznym instrumentem weryfikacji i selekcji przedsiębiorców. Groźba bankructwa jest silnym bodźcem, który wpływa na zachowania menadżerów, stanowiąc motywację do szybkiego przemieszczania zasobów w celu ich lepszego wykorzystania i zapobieżenia w ten sposób niewypłacalności. Postępowanie naprawcze lub ogłoszenie upadłości układowej powinno być traktowane jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu.

Błędem jednak byłoby nie dostrzeganie faktu, że upadłość, zarówno w wymiarze indywidualnym jak i globalnym, wywołuje, poza pozytywnymi bodźcami, niekorzystne skutki ekonomiczne i społeczne. Z ekonomicznego punktu widzenia największym zagrożeniem związanym z ogłoszeniem upadłości jest pojawienie się, na zasadzie efektu domina, kolejnych wniosków o ogłoszenie upadłości kontrahentów niewypłacalnego dłużnika. Skala tego zjawiska zależy od tego, w jakim stopniu syndyk lub zarządca zrealizuje kontrakty zawarte przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości oraz w jakim stopniu zaspokoi wierzytelności kontrahentów.

W sferze społecznej niekorzystnym zjawiskiem jest pokutujące w społeczeństwie przekonanie, że bankrut to ten, który nie nadaje się do prowadzenia biznesu. Nie sprzyja to ponownemu podejmowaniu działalności gospodarczej przez osoby, które doświadczyły upadłości. Dla dalszego funkcjonowania tych osób istotne znaczenie ma jak przebiegało postępowanie upadłościowe, jak układała się współpraca z syndykiem i innymi organami postępowania, jak zareagowali na ogłoszenie upadłości wierzyciele. Z kolei, odczucia wierzycieli są w prosty sposób zależne od sprawności i efektywności postępowania wyrażającego się stopniem zaspokojenia ich wierzytelności.

Okazuje się więc, że prawo upadłościowe jest narzędziem, które przez odpowiednią regulację przebiegu postępowania upadłościowego może w znacznym stopniu ograniczyć niekorzystne skutki upadłości, zarówno w wymiarze ekonomicznym jak i społecznym oraz prawnym.

 

Rada Naukowa Kongresu

 • Prof. Aurelia Bielawska, Uniwersytet Szczeciński
 • Prof. Wojciech Bieńkowski, Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Uczelnia Łazarskiego
 • Prof. Krystyna Brzozowska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
 • Prof. Aleksander Chłopecki, Uniwersytet Warszawski, Centrum C-Law.org
 • Dr Anna Hrycaj, Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
 • Dr Mirosław Kachniewski, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Szkoła Główna Handlowa
 • Dr Paweł Kuglarz, Kancelaria Beiten Burkhardt
 • Dr hab. prof. nadzw. Zbigniew Lasocik, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Uczelnia Łazarskiego
 • Dr. hab. prof. nadzw. Gabriela Łukasik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Dr. Marek Panfil, Szkoła Główna Handlowa
 • Dr Marek Porzycki, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji
 • Dr Wojciech Rogowski, Szkoła Główna Handlowa, Instytut Ekonomiczny NBP
 • Prof. Dariusz Wędzki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. Fryderyk Zoll, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Leona Koźmińskiego

 

Komitet Honorowy Kongresu

 • Waldemar Pawlak, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki
 • Minister Michał Boni, Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, Szef Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów
 • Prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Minister Krzysztof Kwiatkowski, Minister Sprawiedliwości
 • Adam Jasser, sekretarz Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • Prof. Małgorzata Zaleska, członek Zarządu NBP, Szkoła Główna Handlowa
 • Prof. Tadeusz Ereciński, Sędzia Sądu Najwyższego, Prezes Izby Cywilnej
 • Sędzia TK Jerzy Stępień, Prezes Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej, Uczelnia Łazarskiego
 • Prof. Daria Nałęcz, Rektor Uczelni Łazarskiego
 • Juliusz Madej, Prezydent Uczelni Łazarskiego
 • Prof. Stanisław Sołtysiński, Uniwersytet Warszawski, Kancelaria SKS Warszawa
 • Dr Arkadiusz Radwan, Prezes Instytutu Allerhanda, Centrum C-Law.org
 • Grzegorz Pędras, Prezes Zarządu Secus Wsparcie Biznesu sp. z o.o.
 • Prof. Andrzej Kubas, Uniwersytet Jagielloński, Kancelaria KKG Kraków
 • Prof. Robert D. Cooter, University of California, Berkeley, USA
 • Prof. Dennis Campbell, Dyrektor Center for International Legal Studies, Salzburg
 • Prof. Jasnica Garasic, Uniwersytet w Zagrzebiu, INSOL Europe
 • Dr Martin Prager, INSOL Europe, Kancelaria Pluta Rechtsanwalts GmbH, Niemcy