Zabezpieczanie umów handlowych na wypadek upadłości i restrukturyzacji kontrahentów


Data: 5 marca 2018 r. (poniedziałek), 10:00 – 15:30

Miejsce:  Instytut Allerhanda, Plac Sikorskiego 2/7, Kraków

Prowadzący: r.rp. Piotr Zimmerman

Ekspert - wybitny znawca przedmiotu

 

Praktyczny wymiar szkolenia w oparciu o case study

 

Przydatne materiały szkoleniowe

 

Dogodna lokalizacja oraz dojazd – szkolenie przeprowadzane w centrum Krakowa

 

Punkty ORA i OIRP

 

Certyfikat – każdy uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa

 

Niewielkie grupy szkoleniowe - nacisk na aktywny udział uczestników

 

Przerwy kawowe i lunch

 

Założenia szkolenia

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wywiera poważne skutki dla zobowiązań, których stroną jest dłużnik poddany procedurom insolwencyjnym. W ramach szkolenia omówione zostaną najważniejsze konsekwencje, jakich spodziewać powinien się kontrahent upadającego dłużnika. Ponadto przedstawione zostaną skuteczne sposoby zabezpieczania roszczeń umownych, dzięki którym wierzyciel będzie mógł liczyć na możliwie satysfakcjonujące zaspokojenie​.

Program szkolenia

1.      Nieważność i bezskuteczność postanowień umowy zastrzeżonych na wypadek upadłości lub restrukturyzacji

2.      Zakaz obciążania masy upadłości oraz przesłanki dopuszczalności obciążania masy układowej

3.      Wygaśnięcie poszczególnych umów

4.      Bezskuteczność czynności prawnych i rozliczenie stron tych czynności

5.      Zastaw i hipoteka

6.      Zastrzeżenie prawa własności

Ekspert

r.pr. Piotr Zimmerman

Zim­mer­man Fi­li­piak Re­struk­tu­ry­za­cja S.A.

Radca prawny, partner i założyciel kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp. k., licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, współzałożyciel i Prezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacji oraz prawie spółek handlowych. By­ły sę­dzia są­dów upa­dło­ścio­wych w War­sza­wie i Sz­cze­ci­nie, wie­lo­let­ni sę­dzia-komisarz w naj­więk­szych po­stę­po­wa­niach upa­dło­ścio­wych w Pol­sce.

Od 2012 r. brał udział w pracach kolejnych Zespołów Ministra Sprawiedliwości Ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego i znajduje się w gronie twórców nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Li­der w spe­cja­li­za­cji Pra­wo upa­dło­ścio­we i na­praw­cze w ran­kin­gu Kan­ce­la­rii Praw­ni­czych Rzecz­po­spo­li­tej od 2008 r.

Prowadzi działalność dydaktyczną. Wykłada prawo upadłościowe i naprawcze na Studiach Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadził szkolenia dla syndyków, zarządców i nadzorców sądowych, aplikantów sądowych, Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i w Szczecinie, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Najwyższej Izby Kontroli, BCC, BGŻ, PKO BP i innych. Występuje jako prelegent na konferencjach poświęconych tematyce prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa spółek.

Jest autorem czterech wydań „Komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego” oraz jednym z autorów publikacji „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System Prawa Handlowego. Tom 6.” Publikacje mecenasa Piotra Zimmermana ukazują się w prasie specjalistycznej polskiej i międzynarodowej, jest autorem cyklu artykułów dla tygodników Prawo w Firmie oraz Firma i Prawo, a także ekspertem m.in.: Rzeczpospolitej i Dziennika Gazety Prawnej. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Cennik

Cena Regularna

1057,8 zł brutto860 zł netto

Rejestracja