​Ceny transferowe. Dokumentowanie transakcji z podmiotami powiązanymi przed i po dniu 01.01.2017


Data: 14 – 15 czerwca 2018 (czwartek, piątek), 10:00 – 16:30, 9:00 – 15:30
Miejsce:  Instytut Allerhanda, Plac Sikorskiego 2/7, Kraków

Praktyczny warsztat

Wysokiej klasy ekspert

 

Dogodna lokalizacja oraz dojazd – szkolenie przeprowadzane w centrum Krakowa

 

Przydatne materiały szkoleniowe

Certyfikat – każdy uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa

 

Przerwy kawowe i lunch

 

Program szkolenia

 

Dzień 1

 1. WPROWADZENIE DO OBOWIĄZKU DOKUMENTOWANIA TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI:
  • Przedstawienie przepisów prawa regulujących obowiązek dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi (ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o podatku od towarów i usług, a także kluczowe rozporządzenia.
  • Definicje prawne z zakresu obowiązku dokumentacyjnego.
  • Wyłączenia z obowiązku dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi (podatkowa grupa kapitałowa, porozumienia cenowe z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej).
  • Przesłanki zastosowania 50% stawki sankcyjnej.
  • Przesłanki szacowania dochodu podatnika w transakacjach z podmiotami powiązanymi.
  • Przykłady procedur dotyczących kontroli cen transakcyjnych.
  • Korekta dochodów podmiotów powiązanych po kontroli cen transakcyjnych – warunki korekty.
 1. PODMIOTY POWIĄZANE (przed i po dniu 1 stycznia 2017 roku):
  • Podmiot krajowy oraz podmiot zagraniczny a podatnik.
  • „Udział w kapitale”, „udział w kontroli” oraz „udział w zarządzaniu”.
  • Powiązanie pośrednie oraz bezpośrednie.
  • Powiązanie osobowe poprzez małżeństwo, pokrewieństwo oraz powinowactwo.
  • Funkcje zarządzające, kontrolne oraz nadzorcze. Łączenie funkcji.
  • Powiązania ze spółkami osobowymi.
  • Powiązania z indywidualną działalnością gospodarczą podatnika.
  • Powiązania wynikające ze stosunku pracy.
  • Powiązania majątkowe.
  • Stały zakład (zagraniczny) jako podatnik podatku dochodowego.
  • Przykłady interpretacji indywidualnych oraz wyroków dotyczacych powiązań pomiędzy podmiotami.
 1. POJĘCIE „TRANSAKCJI” (przed i po dniu 1 stycznia 2017 roku):
  • Transakcja jako „umowa” w orzecznictwie sądów oraz praktyce organów podatkowych.
  • Sumowanie transakcji zgodnie z limitami ustawowymi przed dniem 1 stycznia 2017 roku.
  • Pojęcie „rodzaju” transakcji lub innego zdarzenia po dniu 1 stycznia 2017 roku.
  • Przychody lub koszty w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
  • Limity ustawowe po dniu 1 stynicza 2017 roku.
  • Przeliczanie limitów przed i po dniu 1 stycznia 2017 roku.
  • Przykłady interpretacji indywidualnych oraz wyroków dotyczących określenia „transakcja”
  • Sporządzanie dokumentacji na żądanie organu podatkowego.


Dzień 2

 1. DOKUMENTACJA PODATKOWA TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI PRZED I PO DNIU 1 STYCZNIA 2017 ROKU:
  • Pełnione funkcje, użyte aktywa oraz podejmowane ryzyko przez podmioty uczestniczące w transakcji.
  • Określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty.
  • Określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach – w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot.
  • Wskazanie innych czynników – w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki.
  • Określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń – w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.
  • Opis transakcji lub innych zdarzeń dokonywanych pomiędzy podatnikiem i podmiotami z nimi powiązanymi, zawierający: wskazanie rodzaju i przedmiotu tych transakcji lub innych zdarzeń, dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące tych transakcji lub innych zdarzeń, dane identyfikujące podmioty powiązane dokonujące tych transakcji lub ujmujące te zdarzenia, opis przebiegu tych transakcji lub innych zdarzeń, w tym funkcji wykonywanych przez podatnika i podmioty z nimi powiązane, angażowanych przez nich aktywów bilansowych i pozabilansowych, kapitału ludzkiego oraz ponoszonych ryzyk.
  • Opis danych finansowych podatnika pozwalający na porównanie rozliczeń z danymi wynikającymi z zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
  • Informacje o podatniku obejmujące opis: struktury organizacyjnej i struktury zarządczej, przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności, realizowanej strategii gospodarczej, w tym przeprowadzonych w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy przeniesień pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk, mających wpływ na dochód (stratę) podatnika, otoczenia konkurencyjnego.
  • Przykładowe dokumentacje podatkowe transakcji z podmiotami powiązanymi:
  • Transakcja sprzedaży towarów handlowych.
  • Transakcja pożyczki.
  • Transakcja najmu.
  • Transakcja świadczenia usług doradczych.
  • Transakcja świadczenia usług budowlanych.
  • Transakcja świadczenia usług transportowych.
  • Transakcja udzielenia licencji.
  • Szczególne zasady sporządzania dokumentacji dotyczące wybranych rodzajów transakcji np. wartości niematerialne i prawne, usługi wewnątrzgrupowe CUW, transakcje wspólnych przedsięwzięć, restrukturyzacja działalności.
  • Usługi o niskiej wartości dodanej:  katalog usług o niskiej wartości dodanej, niezbędne elementy opisu transakcji oraz zasadność stosowania tej uproszczonej formy dokumentacji podatkowej.
  • Zasady konstruowania dokumentacji podatkowej grupowej:
  • wskazanie podmiotu, który sporządził dokumentację grupową,
  • elementy dokumentacji grupowej,
  • informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik,
  • struktura organizacyjna grupy podmiotów powiązanych – zakres i sposób prezentacji,
  • polityka cen transakcyjnych w dokumentacji grupowej i jako narzędzie zarządzania cenami wewnątrz grupy kapitałowej.
 2. METODA I SPOSÓB KALKULACJI DOCHODU (STRATY) PODATNIKA:
  • Uzasadnienie wyboru metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) podatnika, w tym algorytmu kalkulacji rozliczeń dotyczących tych transakcji lub innych zdarzeń oraz sposobu wyliczenia wartości rozliczeń wpływających na dochód (stratę) podatnika.
  • Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (w wariancie wewnętrznego porównania cen oraz zewnętrznego porównania cen),
  • Metoda ceny odprzedaży (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski brutto),
  • Metoda rozsądnej marży „koszt plus” (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski brutto).
  • Metoda podziału zysków (w wariancie analizy rezydualnej oraz w wariancie analizy udziału).
  • Metoda marży transakcyjnej netto (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski netto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski netto).
  • Nie-podatkowe metody szacowania stosowane w analizach porównawczych.
  • Analiza porównawcza:
  • podmioty obowiązane do przeprowadzenia analiz porównawczych,
  • przedmiotowy zakres danych wykorzystywanych w analizach,
  • dostępność danych niezbędnych do sporządzenia analizy porównawczej – stwierdzenie braku dostępności danych i konsekwencje
  • moment na który sporządzana jest analiza porównawcza,
  • możliwość wykorzystania danych dostępnych wewnętrznie,
  • możliwość wykorzystania danych wieloletnich,
  • aktualizacja analizy danych porównawczych,
  • przypadki braku obowiązku sporządzenia analizy danych porównawczych,
  • opis zgodności warunków transakcji jako alternatywa dla analizy porównawczej.
 3. OBOWIĄZKI RAPORTOWE I SPRAWOZDAWCZE DLA PODMIOTÓW DOKONUJĄCYCH TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI:
  • oświadczenie o spełnieniu obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej – jednostki i osoby odpowiedzialne za złożenie oświadczenia, zakres oświadczenia,
  • CIT-TP sprawozdanie uproszczone dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi – omówienie formularza.

 

Ekspert

Ewelina Lelito LL.M.

Doradca podatkowy, prawnik (Uniwersytet Jagielloński) a także absolwentka studiów z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomii i Biznesu w Wiedniu (LL.M.). Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie interpretacji prawa podatkowego, które zdobywa w spółkach doradztwa podatkowego, administracji podatkowej oraz w ramach kancelarii prawniczych.

Cennik

Formularz rejestracji