Akademia Mediacji

-mediacja w prawie gospodarczym

Zapisz się

AKADEMIA RUSZA ZA:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

START: 16 WRZEŚNIA 2016

Do udziału w Akademii Mediacji zapraszamy adwokatów i radców prawnych, aplikantów adwokackich oraz radcowskich, absolwentów i studentów prawa, którzy bądź sami zamierzają rozpocząć działania na polu mediacji, bądź też zastanawiają się, czy nie doradzić tej właśnie drogi swoim klientom, jako tej, która przyczynia się do zdecydowanie szybszego rozwiązania sporu, a także zapewnia dyskrecję i nie przekreśla dalszej współpracy między stronami.

Zapraszamy także przedsiębiorców, specjalistów do spraw personalnych, pracowników działów kadr oraz działów komunikacji, osoby zarządzające zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach oraz wszystkich, którzy w swojej praktyce zawodowej napotykają spory gospodarcze i pragną poszerzyć swą wiedzę co do możliwości rozwiązania ich przy pomocy mediacji.

wrzesień-listopad 2016

Zapisz się już teraz!

Cena szkolenia

2300
  • Dla uczestników IV Polskiego Kongresu Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu specjalna zniżka 300 zł, pod warunkiem zgłoszenia udziału i wpłaty do 14 dni od zakończenia Kongresu.
Zapisz się

Wpłat prosimy dokonywać po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu, na konto: 66 2490 0005 0000 4600 7284 6335, należący do Instytutu Allerhanda, prowadzony przez Alior Bank S.A.

Przed zapisem prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkolenia.

Miejsce Szkolenia

Siedziba Instytutu Allerhanda, Plac Sikorskiego 2/7, 31-115 Kraków

Ilość godzin szkoleniowych (45 minut)

50

OMAWIANE ZAGADNIENIA

Zobacz broszurę informacyjną

R

skuteczne techniki mediacyjne w sprawach gospodarczych

R

techniki wywierania wpływu w mediacji gospodarczej

R

warsztaty praktyczne z konstruowania ugód mediacyjnych

EKSPERCI

SSR Zbigniew Miczek

SSR Zbigniew Miczek

Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Wiceprzewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda. Członek Zespołu Ministra Gospodarki do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej. Członek Zespołu do spraw Prawa Gospodarczego przy Ministrze Gospodarki. Autor licznych publikacji z zakresu cywilnego prawa procesowe-go i gospodarczego.

dr Karolina Mania

dr Karolina Mania

Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Sekcji Rozwiązywania Sporów Instytutu Allerhanda. Wykładowca studiów podyplo-mowych „Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów” prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwer-sytetu Jagiellońskiego. Stypendystka Funduszu Stypendialnego im. Ryoichi Sasakawa dla Młodych Liderów (The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund – SYLFF) (2011) oraz SYLFF Research Abroad (2012). Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie w zakresie tematyki Online Dispute Resolution wspierający opracowywanie polityki badawczo-rozwojowej i proinnowacyjnej UE oraz realizacje programów UE, w tym programu Horyzont 2020. Autorka szeregu publikacji i wystąpień konferencyjnych na temat alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR), ze szczegól-nym uwzględnieniem polubownych sposobów rozstrzygania sporów z zakresu własności intelektualnej w Internecie oraz Online Dispute Resolution (ODR).

mec. Kamil Zawicki

mec. Kamil Zawicki

Adwokat. Koncentruje się na budowaniu skutecznych scenariuszy procesowych i arbitrażowych oraz efektywnych technik negocjacyjnych. Był zaangażowany w szereg europejskich postępowań sądowych i arbitrażowych. Krajowy Przewodniczący (National President) Światowego Stowarzyszenia Prawników (World Jurist Association). Członek Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej przy Ministrze Gospodarki (2013) oraz Zespołu ds. Prawa Gospodarczego przy Ministrze Gospodarki (2015). Przewodniczący Sekcji Rozwiązywania Sporów Instytutu Allerhanda. Członek Rady Redakcyjnej (Editorial Board) Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration. Rekomendowany Arbiter Sądu Arbitrażowego Lewiatan, członek Społecznej Rady ADR przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Autor szeregu publikacji i wystąpień konferencyjnych na temat arbitrażu, w tym arbitrażu inwestycyjnego, prawa handlowego, prawa ubezpieczeń i reasekuracji.

dr Kinga Bauer

dr Kinga Bauer

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Członek European Accounting Association, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Sekcji Prawa Upadłościo-wego Instytutu Allerhanda. Specjalizuje się w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz ekonomicznych aspektach upadłości przedsiębiorstw. Od 2006 roku prowadzi badania związane z zarządzaniem jednostkami w stanie upadłości oraz możli-wościami wykorzystania rachunkowości w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Realizuje projekty badawcze związane z tą tematyką. Autorka ponad czterdziestu publikacji z zakresu rachunkowości i zarządzania.

dr Tomasz Cyrol

dr Tomasz Cyrol

Doktor nauk prawnych, adwokat. Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej oraz International Bar Association – Country Representative na Polskę oraz Regional Representative na Europę Środkową i Wschodnią Mediation Committee (Komitet Mediacji) IBA. Członek Towarzystwa Akademickiego oraz Sekcji Rozwiązywania Sporów Instytutu Allerhanda, a także Centrum Alternatywnego Rozwiązywa-nia Sporów przy WPiA UJ. Ekspert z zakresu negocjacji, mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów, od 2010 roku mediator przy Sądzie Okręgowym w Krakowie. Był pracownikiem naukowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwerstytetu Jagiel-lońskiego, obecnie jest adiunktem w Uniwersytecie Pedagogicznym. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych, a także publi-kuje w branżowych czasopismach.

dr Grzegorz Frączek

dr Grzegorz Frączek

Dyrektor Ośrodka Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica”. Członek III Kadencji Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, do zadań której należy opinio-wanie aktów prawnych dotyczących mediacji, opracowanie zasad etycznych pracy mediatora oraz standardów szkolenia media-torów.

Małgorzata Roszkowska

Małgorzata Roszkowska

Od 2012 r. mediator wpisana na listę stałych mediatorów w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i z zakresu prawa pracy przy Sądzie Okręgowym w Krakowie. Uczestniczka licznych szkoleń dotyczących mediacji gospodarczej i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Wykładowca studiów podyplomowych w zakresie mediacji i innych metod ADR na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trener mediacji i negocjacji. Członek Sekcji Rozwiązywania Sporów Instytutu Allerhanda oraz Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (Centrum ARS UJ). W marcu 2016 r. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski, a obecnie oczekuje na wpis na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Współautor uwag Centrum ARS UJ dotyczących projektu zmiany regulacji prawnych dotyczących mediacji opracowanego przez Ministerstwo Gospodarki. Organizator licznych konferencji poświęconych mediacji oraz Krakowskiego Salonu Mediatora współorganizowanego przez Sekcję Rozwiązywania Sporów Instytutu Allerhanda oraz Centrum ARS UJ.

SPOTKAŃ

GODZIN KURSU

ZAJĘCIA WARSZTATOWE

EKSPERTÓW