​Ceny transferowe. Dokumentowanie transakcji z podmiotami powiązanymi przed i po dniu 01.01.2017


Data: 28 marca 2018 (środa), 9:00 – 15:30
Miejsce:  Instytut Allerhanda, Plac Sikorskiego 2/7, Kraków

Omówienie nowych przepisów

 

Wysokiej klasy ekspert

 

Dogodna lokalizacja oraz dojazd – szkolenie przeprowadzane w centrum Krakowa

 

Punkty ORA i OIRP

 

Certyfikat – każdy uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa

 

Przerwy kawowe i lunch

 

Program szkolenia

1) WPROWADZENIE DO OBOWIĄZKU DOKUMENTOWANIA TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI:

a) Przedstawienie przepisów prawa regulujących obowiązek dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi (ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o podatku od towarów i usług, a także kluczowe rozporządzenia.
b) Definicje prawne z zakresu obowiązku dokumentacyjnego.
c) Wyłączenia z obowiązku dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi (podatkowa grupa kapitałowa, porozumienia cenowe z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej).
d) Przesłanki zastosowania 50% stawki sankcyjnej.
e) Przesłanki szacowania dochodu podatnika w transakacjach z podmiotami powiązanymi.
f) Przykłady procedur dotyczących kontroli cen transakcyjnych.
g) Korekta dochodów podmiotów powiązanych po kontroli cen transakcyjnych – warunki korekty.

2) PODMIOTY POWIĄZANE (przed i po dniu 1 stycznia 2017 roku):

a) Podmiot krajowy oraz podmiot zagraniczny a podatnik.
b) „Udział w kapitale”, „udział w kontroli” oraz „udział w zarządzaniu”.
c) Powiązanie pośrednie oraz bezpośrednie.
d) Powiązanie osobowe poprzez małżeństwo, pokrewieństwo oraz powinowactwo.
e) Funkcje zarządzające, kontrolne oraz nadzorcze. Łączenie funkcji.
f) Powiązania ze spółkami osobowymi.
g) Powiązania z indywidualną działalnością gospodarczą podatnika.
h) Powiązania wynikające ze stosunku pracy.
i) Powiązania majątkowe.
j) Stały zakład (zagraniczny) jako podatnik podatku dochodowego.
k) Przykłady interpretacji indywidualnych oraz wyroków dotyczacych powiązań pomiędzy podmiotami.

3) POJĘCIE „TRANSAKCJI” (przed i po dniu 1 stycznia 2017 roku):

a) Transakcja jako „umowa” w orzecznictwie sądów oraz praktyce organów podatkowych.
b) Sumowanie transakcji zgodnie z limitami ustawowymi przed dniem 1 stycznia 2017 roku.
c) Pojęcie „rodzaju” transakcji lub innego zdarzenia po dniu 1 stycznia 2017 roku.
d) Przychody lub koszty w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
e) Limity ustawowe po dniu 1 stynicza 2017 roku.
f) Przeliczanie limitów przed i po dniu 1 stycznia 2017 roku.
g) Przykłady interpretacji indywidualnych oraz wyroków dotyczących określenia „transakcja”
h) Sporządzanie dokumentacji na żądanie organu podatkowego.

4) DOKUMENTACJA PODATKOWA TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI przed i po dniu 1 stycznia 2017 roku:

a) Pełnione funkcje, użyte aktywa oraz podejmowane ryzyko przez podmioty uczestniczące w transakcji.
b) Określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty.
c) Określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach – w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot.
d) Wskazanie innych czynników – w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki.
e) Określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń – w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.
f) Opis transakcji lub innych zdarzeń dokonywanych pomiędzy podatnikiem i podmiotami z nimi powiązanymi, zawierający: wskazanie rodzaju i przedmiotu tych transakcji lub innych zdarzeń, dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące tych transakcji lub innych zdarzeń, dane identyfikujące podmioty powiązane dokonujące tych transakcji lub ujmujące te zdarzenia, opis przebiegu tych transakcji lub innych zdarzeń, w tym funkcji wykonywanych przez podatnika i podmioty z nimi powiązane, angażowanych przez nich aktywów bilansowych i pozabilansowych, kapitału ludzkiego oraz ponoszonych ryzyk.
g) Opis danych finansowych podatnika pozwalający na porównanie rozliczeń z danymi wynikającymi z zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
h) Informacje o podatniku obejmujące opis: struktury organizacyjnej i struktury zarządczej, przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności, realizowanej strategii gospodarczej, w tym przeprowadzonych w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy przeniesień pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk, mających wpływ na dochód (stratę) podatnika, otoczenia konkurencyjnego.
i) Szczególne zasady sporządzania dokumentacji dotyczące wybranych rodzajów transakcji np. wartości niematerialne i prawne, usługi wewnątrzgrupowe CUW, transakcje wspólnych przedsięwzięć, restrukturyzacja działalności.
j) Usługi o niskiej wartości dodanej: katalog usług o niskiej wartości dodanej, niezbędne elementy opisu transakcji oraz zasadność stosowania tej uproszczonej formy dokumentacji podatkowej.

5) METODA I SPOSÓB KALKULACJI DOCHODU (STRATY) PODATNIKA:

a) Uzasadnienie wyboru metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) podatnika, w tym algorytmu kalkulacji rozliczeń dotyczących tych transakcji lub innych zdarzeń oraz sposobu wyliczenia wartości rozliczeń wpływających na dochód (stratę) podatnika.
b) Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (w wariancie wewnętrznego porównania cen oraz zewnętrznego porównania cen).
c) Metoda ceny odprzedaży (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski brutto).
d) Metoda rozsądnej marży „koszt plus” (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski brutto).
e) Metoda podziału zysków (w wariancie analizy rezydualnej oraz w wariancie analizy udziału).
f) Metoda marży transakcyjnej netto (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski netto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski netto).
g) Nie-podatkowe metody szacowania stosowane w analizach porównawczych.
h) Analiza porównawcza.

6) OBOWIĄZKI RAPORTOWE I SPRAWOZDAWCZE DLA PODMIOTÓW DOKONUJĄCYCH TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI:

a) oświadczenie o spełnieniu obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej – jednostki i osoby odpowiedzialne za złożenie oświadczenia, zakres oświadczenia.
b) CIT-TP sprawozdanie uproszczone dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi – omówienie formularza.

Ekspert

Ewelina Lelito LL.M.

Doradca podatkowy, prawnik (Uniwersytet Jagielloński) a także absolwentka studiów z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomii i Biznesu w Wiedniu (LL.M.). Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie interpretacji prawa podatkowego, które zdobywa w spółkach doradztwa podatkowego, administracji podatkowej oraz w ramach kancelarii prawniczych. Prowadzi własną kancelarię doradcy podatkowego

Cennik

Formularz rejestracji