Procedury compliance w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa – projektowane zmiany w prawie i rekomendowane rozwiązania


Data: 11 maja 2018 (piątek), 09:00 – 16:30
Miejsce:  Instytut Allerhanda, Plac Sikorskiego 2/7, Kraków

Praktyczny warsztat – projektowane zmiany i rekomendowane rozwiązania

 

Doświadczeni eksperci

 

Dogodna lokalizacja oraz dojazd – szkolenie przeprowadzane w centrum Krakowa

 

Certyfikat – każdy uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa

 

Punkty ORA i OIRP

 

Przerwy kawowe i lunch

 
Opis szkolenia
Do dnia 8 czerwca 2018 roku kraje członkowskie Unii Europejskiej mają czas na dostosowanie swoich porządków prawnych do wymogów Dyrektywy w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. Dyrektywa wprowadza nowe standardy uznawania informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa, zobowiązuje do wprowadzenia procedur i środków umożliwiających przedsiębiorcom dochodzenie roszczeń w przypadku naruszenia informacji poufnych ich firm.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, podczas którego dowiesz się, jak zapewnić odpowiednią ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa zgodnie z wymaganiami Dyrektywy  i polskich regulacji.

Podczas naszych warsztatów otrzymasz wiedzę m.in. wiedzę na temat:

–  dotychczasowych przepisów i praktyki w świetle nowej regulacji i jej skutków dla prowadzonej praktyki w zakresie procedur wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących ochrony tajemnic handlowych (w szczególności w zakresie przedefiniowanego pojęcia definicji tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym koncepcji ochrony w świetle zbioru lub zestawienia informacji, oraz jej przesłanki w świetle nowej dyrektywy 2016/943);

– naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa jako czynu nieuczciwej konkurencji w świetle nowej dyrektywy 2016/943 i planowanych zmian przez pryzmat dotychczasowych nieuczciwych praktyk identyfikowanych przez orzecznictwo i praktykę;

– koniecznych i rekomendowanych działań pracodawcy w celu utrzymania tajemnicy handlowej w odniesieniu do nowej koncepcji działań uzasadnionych w danych okolicznościach, dotychczasowego orzecznictwa a nowych wymagań w kontekście projektowanego art. 11 ust.3 i 4 u.z.n.k.;

– dotychczasowej i wdrożonej pozycji i ochrony sygnalistów;

– rekomendowanych procedur compliance związanych z przestrzeganiem zasad w świetle ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, także przez pryzmat praw i obowiązków pracowniczych;

– analizy dotychczasowych klauzul umownych, czy kierunków audytu umów z pracownikami pod kątem procedur dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Agenda
I część szkolenia

09:00 09:45

Przegląd dotychczasowych przepisów i praktyki w świetle nowej regulacji i jej skutków dla prowadzonej praktyki w zakresie procedur wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących ochrony tajemnic handlowych (w szczególności w zakresie przedefiniowanego pojęcia definicji tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym koncepcji ochrony w świetle zbioru lub zestawienia informacji, oraz jej przesłanki w świetle nowej dyrektywy 2016/943)

Wybrane zagadnienia:

 1. Pojęcie know-how i podstawy jego ochrony
 2. Pojęcie know-how a tajemnicy przedsiębiorstwa
 3. Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa wg ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 4. Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa wg projektu nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 5. Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle dyrektywy 2016/943
 6. Co nie jest tajemnicą przedsiębiorstwaZasady zewnętrznej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa (kontraktowe i pozakontraktowe)
 7. Zasady wewnętrznej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa (kontraktowe
  i pozakontraktowe)

09:45 10:30

Praktyczne omówienie naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa jako czynu nieuczciwej konkurencji w świetle nowej dyrektywy 2016/943 i planowanych zmian przez pryzmat dotychczasowych nieuczciwych praktyk identyfikowanych przez orzecznictwo i praktykę

Wybrane zagadnienia:

 1. Dotychczasowe orzecznictwo dotyczące naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jego wpływ na zasady ochrony tajemnic w przedsiębiorstwie (kontraktowe i pozakontraktowe)

10:30 – 10:45 przerwa kawowa

10:45 – 12:45

Analiza koniecznych i rekomendowanych działań pracodawcy w celu utrzymanie tajemnicy handlowej w odniesieniu do nowej koncepcji działań uzasadnionych w danych okolicznościach, dotychczasowego orzecznictwa a nowych wymagań w kontekście projektowanego art. 11 ust.3 i 4 u.z.n.k.

Wybrane zagadnienia:

 1. Rekomendacje dotyczące podejmowania kontraktowych i pozakontraktowych procedur dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
 2. Kiedy konieczne jest ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa? Zobowiązanie do ujawnienia i tajemnicy przedsiębiorstwa

12:45 – 13:45 Lunch (Restauracja Dynia Resto Bar, ul. Krupnicza 20, nieopodal Instytutu)

II część szkolenia

13:45 – 15:15

Sygnaliści według regulacji unijnych i według planowanych przepisów polskich.

 1. Wprowadzenie instytucji sygnalisty jako instytucji prawnej na poziomie UE
  Sygnalista według Dyrektywy 2016/943
 2. Sygnalista według planowanych przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 3. Zakres ochrony sygnalisty
 4. Rekomendowane działania pracodawcy w celu zmniejszenia ryzyka
 5. Sygnalista według planowanej ustawy o jawności życia publicznego

15:15 – 15:30 – przerwa kawowa

15:30 – 16:30

Zapewnienie zgodności dotychczasowych klauzul umownych i przepisów wewnętrznych dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

 1. Zapewnienie zgodności przez pracodawcę
 2. Zakres dostosowania:
  1. dostosowanie dokumentów
  2. informacje poufne a tajemnica przedsiębiorstwa

Warunek  „należytej staranności” w celu utrzymania informacji w poufności  – niezbędne działania pracodawcy

Eksperci

r.pr. Alina Giżejowska  

Kancelaria Radcy Prawnego Arkadiusz Sobczyk

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz międzynarodowego kursu „Social Security in Europe” na Uniwersytecie w Osnabrück (Niemcy).

Praktyk z ponad 15-letnim doświadczeniem w zakresie świadczenia usług z obszaru strategii indywidualnych i grupowych procesów pracowniczych. W kancelarii odpowiada za obsługę klientów zagranicznych, obszar międzynarodowy oraz obszar Compliance. Doradza klientom w rozwiązaniu wrażliwych spraw pracowniczych, w szczególności w zakresie spraw dotyczących dyskryminacji i mobbingu, ochrony informacji poufnych, roszczeń związanych z wypadkami przy pracy, postępowań dyscyplinarnych pracowników służby cywilnej, rozwiązania stosunków pracy menedżerów wysokiego szczebla oraz pracowników szczególnie chronionych. Przygotowuje indywidualnie dopasowane rozwiązania dla tzw. „spraw trudnych” oraz strategie postępowania w indywidualnych sprawach pracowniczych i w stosunkach między pracodawcami, a organizacjami związkowymi. Bierze udział w wewnętrznych postępowaniach dotyczących zgłoszeń mobbingu i dyskryminacji.

Prowadzi szkolenia i warsztaty wewnętrzne (również w języku angielskim) dla pracowników z zakresu prawa pracy, jak i dedykowane wybranym grupom osób zarządzających i menadżerów z tematów szczególnie istotnych z perspektywy konkretnego klienta.

r.pr. dr Joanna Uchańska

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Zajmuje się prawem własności przemysłowej, prawem cywilnym oraz prawem ochrony konkurencji, a także prowadzi badania w przedmiocie prawa i life science, w szczególności w sferze biotechnologii, farmacji i medycynie. Specjalizuje się także w tematyce dóbr osobistych oraz wynalazków, oznaczeń i wzorów.

W kancelarii uczestniczy w pracach zespołu Life Science oraz praktyki Prawa własności intelektualnej i konkurencji.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 2012. Doktor nauk prawnych – doktorat pt. „Patent na wynalazek biotechnologiczny i jego jakość w analizie prawnoporównawczej” obroniła w 2017 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła Uniwersytet w Dubrowniku w ramach Szkoły Letniej WIPO w roku 2012 oraz Studia Podyplomowe Prawa Konkurencji w Polskiej Akademii Nauk, Instytut Nauk Prawnych w roku 2013.

Dwukrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce (dla najlepszych studentów oraz doktorantów), a także stażystka Parlamentu Europejskiego. Laureatka nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w X edycji konkursu na najlepszą rozprawę habilitacyjną, doktorską, magisterską, studencką z zakresu ochrony własności intelektualnej ogłaszanego przez Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej za pracę magisterską pt. „Ochrona bioróżnorodności a ochrona patentowa. Zagadnienia wybrane”.

Była współwykonawczynią międzynarodowego projektu zajmującego się badaniem zdolności patentowej wynalazków i stworzeniem unikatowej metody badania zdolności patentowej.

Autorka kilkudziesięciu publikacji o tematyce prawa własności intelektualnej, prawa cywilnego oraz prawa międzynarodowego publicznego i unijnego. Prelegentka licznych konferencji we wskazanej tematyce w kraju oraz za granicą (w Europie i na Dalekim Wschodzie). Od kilku lat wykładowczyni studiów podyplomowych z zakresu prawa karnego skarbowego i gospodarczego, z zakresu prawa medycznego oraz z zakresu zapobiegania i zwalczania przestępczości gospodarczej i skarbowej organizowanych przez Katedrę Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ich ramach prowadzi zajęcia poświęcone prawu własności przemysłowej, prawu reklamy na rynku medycznym i farmaceutycznym oraz tematyce GMO.

Cennik
Formularz rejestracji