Skarga pauliańska i powiernicze nabycie nieruchomości w obrocie powszechnym, egzekucji, upadłości i postępowaniu restrukturyzacyjnym w aspekcie cywilnoprawnym i publicznoprawnym (podatkowym)


Data: 18 października 2017 r. (środa), 10:00 – 16:00

Miejsce:  Instytut Allerhanda, Plac Sikorskiego 2/7, Kraków

Prowadzący: SSA Stanisław Gurgul

Certyfikat – każdy uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa

Ekspert - wybitny znawca przedmiotu

Dogodna lokalizacja oraz dojazd – szkolenie przeprowadzane w centrum Krakowa

Punkty ORA i OIRP

Przydatne materiały szkoleniowe

Przerwy kawowe i lunch

Założenia szkolenia

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978 ze zm.; dalej jako: PrRestr), która zgodnie z brzmieniem art. 1 pkt 1 reguluje „zawieranie przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami oraz skutki układu”. W dalszych przepisach ustawa stanowi m.in., że uczestnikiem postępowania restrukturyzacyjnego jest wierzyciel osobisty (art. 65 ust. 1 pkt 2 i 3 PrRestr) oraz że „układ obejmuje wierzytelności osobiste powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego […]” (art. 150 ust. 1 pkt 1). Spowodowało to ożywienie zainteresowania – ciągle kontrowersyjną – problematyką realizacji tzw. uprawnień kształtujących – potestatywnych (w tym roszczenia o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną) oraz praw osobistych i roszczeń (w tym roszczeń związanych z powierniczym – fiducjarnym nabyciem rzeczy) w obrocie powszechnym i w postępowaniach: egzekucyjnym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym.
Zagadnienia z tym związane zostaną przedstawione na kanwie okoliczności konkretnych spraw, rozstrzyganych w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego.

Program szkolenia

  1. Geneza i istota uprawnień kształtujących – potestatywnych (w szczególności skargi pauliańskiej)
  2. Geneza i istota praw osobistych i roszczeń (art. 16 ustawy o księgach wieczystych i hipotece – w szczególności roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości)
  3. Realizacja przedmiotowych uprawnień, praw i roszczeń
    – w obrocie powszechnym
    – w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym
    – w postępowaniach restrukturyzacyjnych

Ekspert

SSA Stanisław Gurgul

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w stanie spoczynku; specjalista z zakresu prawa upadłościowego i układowego; wybitny znawca przedmiotu, doświadczony praktyk; autor m.in.: „Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz” (wyd. 9, 2013), „Upadłość spółdzielni mieszkaniowej, dewelopera i towarzystwa budownictwa społecznego. Komentarz” (2012) oraz licznych artykułów opublikowanych m.in. w „Monitorze Prawniczym” i „Monitorze Prawa Handlowego”.

Cennik  – pobierz PDF

Cena Early Bird

447,15 zł netto550 zł brutto
  •  przy rejestracji do 17 września 2017
Rejestracja