DO ROZPOCZĘCIA KURSU POZOSTAŁO:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Serdecznie zapraszamy Absolwentów prawa na szkolenie przygotowujące do egzaminów wstępnych na aplikacje korporacyjne. Odpowiadając na Wasze potrzeby, Instytut oferuje trzy-weekendowy kurs powtórkowy, obejmujący materiał  ustaw, z zakresu których najczęściej powtarzają się na egzaminie pytania.

Podczas 60 godzin zegarowych kursu dokonacie gruntownej powtórki najważniejszych instytucji i zagadnień oraz będziecie rozwiązywać testy o formule egzaminacyjnej. To wszystko pod okiem ekspertów Instytutu, doświadczonych praktyków / akademików.

26-28 sierpnia, 2-4 września, 9-11 września 2016

Opcje

Przed zapisem prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkolenia. Warunkiem rezerwacji miejsca jest dokonanie wpłaty w terminie  5 dni od dnia zarejestrowania się lecz nie później niż do 15 sierpnia 2016 r

Poniższe ceny są kwotami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

Najważniejsze zagadnienia i instytucje

Przebieg postępowań

Ćwiczenia i testy sprawdzające

OMAWIANE ZAGADNIENIA

Pobierz harmonogram kursu

R

PRAWO CYWILNE

R

POSTĘPOWANIE CYWILNE

R

PRAWO PRACY

R

PRAWO KARNE MATERIALNE

R

PRAWO WYKROCZEŃ

R

POSTĘPOWANIE KARNE

R

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ

R

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

R

PRAWO ADMINISTRACYJNE

R

PRAWO UPADŁOŚCIOWE

EKSPERCI

Paulina Pakuła-Gawarecka

Paulina Pakuła-Gawarecka

radca prawny

Doktorant w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie prowadzi zajęcia z prawa pracy ze studentami studiów dziennych. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, które ukazały się między innymi na łamach czasopism Monitor Prawa Pracy oraz Praca i Zabezpieczenie Społeczne. Prawnik w jednej z krakowskich kancelarii specjalizujących się w prawie pracy. Posiada pięcioletnie doświadczenie zawodowe w obsłudze podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zatrudnienia pracowników oraz zabezpieczenia społecznego. W obszarze jej zainteresowań pozostają również kwestie związane z administracyjnoprawnym stosunkiem zatrudnienia,  dlatego też przygotowywana pod opieką prof. dra hab. Krzysztofa W. Barana rozprawa doktorska dotyczy obowiązków służbowych funkcjonariuszy służb mundurowych.

Michał Mostowik

Michał Mostowik

Absolwent i doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył program „Certificate in American Law” na UC Berkeley (Boalt Law School) oraz Szkołę Prawa Niemieckiego organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z uniwersytetami w Heidelbergu i Moguncji. Prelegent na konferencjach naukowych i wydarzeniach branżowych. Prowadzi również zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa bankowego, prawa usług płatniczych, ochrony danych osobowych i prawa Unii Europejskiej. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół unijnej regulacji usług finansowych oraz prawnych zasad ochrony prywatności.

dr Andrzej Olaś

dr Andrzej Olaś

adwokat

Wykładowca w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z ponad 5 letnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć akademickich. Autor publikacji naukowych z dziedziny postępowania cywilnego i arbitrażu handlowego oraz uczestnik ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych.

Adwokat wykonujący zawód w indywidualnej kancelarii adwokackiej w Krakowie. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym oraz prawie gospodarczym i handlowym.

Stopień doktora uzyskał na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Umorzenie procesu cywilnego” nagrodzonej przez Radę Wydziału WPiA UJ wyróżnieniem. Studia magisterskie na WPiA UJ ukończył z wyróżnieniem, broniąc pracę magisterską pt. „Zapis na sąd polubowny”. Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego WPiA UJ i The Catholic University of America Columbus School of Law. Uczestnik XVII edycji międzynarodowego konkursu arbitrażowego The Willem C. Vis Commercial Arbitration Moot Competition (reprezentacja UJ w etapie pisemnym konkursu).

dr Paweł Czarnecki

dr Paweł Czarnecki

Adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego UJ, w latach 2010-2015 asystent w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości, opiekun naukowy Koła Postępowania Karnego TBSP UJ; Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ (2006 r.), natomiast w 2012 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych po przedstawieniu rozprawy doktorskiej „Postępowanie dyscyplinarne wobec osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego”. (promotor prof. dr hab. Piotr Hofmański). Redaktor naukowy „Testów z procesu karnego. Testy. Podpowiedzi. Rozwiązania”, Kraków 2016. Od 9 lat prowadzi zajęcia z „Procesu karnego” na Wydziale Prawa i Administracji, a w roku akademickim został 2014/2015 wyróżniony za wysoką jakość pracy dydaktycznej. Czynny propagator honorowego krwiodawstwa, miłośnik dydaktyki i dyskursu naukowego – entuzjasta akademickich wyzwań nie tylko na karnoprocesowej niwie.

Tomasz Regucki

Tomasz Regucki

Asystent naukowy w Instytucie Allerhanda oraz sekretarz Sekcji Prawa Spółek i Rynku Kapitałowego Instytutu Allerhanda, doktorant w Katedrze Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent prawa na tym samym wydziale oraz studiów licencjackich z zakresu finansów i rachunkowości (specjalność rynki finansowe i doradztwo inwestycyjne) na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki prawa spółek, rynku kapitałowego, ładu korporacyjnego oraz ekonomii instytucjonalnej. Autor publikacji, uczestnik i organizator konferencji naukowych jak również prelegent na wielu szkoleniach i wykładach z tej tematyki. W swojej działalności naukowej stara się wykorzystywać empiryczne podejście do problematyki prawa handlowego oraz rynku kapitałowego, autor wielu empirycznych analiz poświęconych regulacjom prawnym. Brał również udział w realizacji projektów naukowych we współpracy z polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Obecnie kończy pracę doktorską poświęconą mechanizmom zwiększającym kontrolę w spółkach publicznych.

Kamil Stolarski

Kamil Stolarski

Radca prawny, absolwent prawa, które ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorant w Katedrze Prawa Rzymskiego tegoż Wydziału. Autor artykułów naukowych i eksperckich, uczestnik wielu konferencji i projektów badawczych. Kierownik projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, dotyczącego tematyki słusznej przyczyny zasiedzenia (iusta causa usucapionis, titulus). W ramach pracy naukowej bada także zjawisko dekodyfikacji,

w ramach projektu, którego kierownikiem jest ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier (także finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki).

Jako radca prawny specjalizuje się w prawie umów, ze szczególnym uwzględnieniem umów handlowych, w tym umów o roboty budowlane. Jest redaktorem naczelnym strony budujwprawie.pl, na którym wyjaśnia uczestnikom rynku budowlanego zawiłości prawa.

dr Tomasz Gawarecki

dr Tomasz Gawarecki

Prawnik łączący praktykę z teorią, od ponad pięciu lat współpracujący z renomowaną kancelarią Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór w Krakowie. Ukończył aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Specjalizuje się w prawie administracyjnym materialnym i procesowym, w szczególności w obsłudze procesów inwestycyjno-budowlanych. Autor kilkunastu publikacji naukowych z tej dziedziny. Posiada szerokie doświadczenie w przygotowaniu pism procesowych i reprezentowaniu osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych w sprawach przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Ukończył stacjonarne studia doktoranckie w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień doktora uzyskał na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Prawo administracyjne programowe” napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Jana Zimmermanna.

Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego WPiA UJ i The Catholic University of America Columbus School of Law. Stypendysta programu Socrates/Erasmus na University of Tampere, Finlandia. Członek Senior the European Law Students’ Association Kraków.

dr Mikołaj Iwański

dr Mikołaj Iwański

Asystent w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Tychach. Doktor nauk prawnych uzyskał na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Odpowiedzialność karna za przestępstwa korupcyjne”. Współautor krakowskiego komentarza do nowelizacji kodeksu karnego z 2015 r. Autor publikacji o charakterze naukowym i dydaktycznym. Wykładowca Studiów Podyplomowych organizowanych przez Katedrę Prawa Karnego i Katedrę Samorządu Terytorialnego UJ. Prowadził szkolenia z zakresu środków kompensacyjnych w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Absolwent aplikacji ogólnej oraz aplikacji sędziowskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, w roku 2014 złożył z wynikiem bardzo dobrym egzamin sędziowski.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na tematyce przestępstw korupcyjnych w polskim prawie karnym, przestępczości gospodarczej, struktury przestępstwa, prawa zwyczajowego jako źródła prawa karnego, konstytucyjnych standardów prawa karnego, dyrektyw i zasad wymiaru kary, a także prawa sportowego. W ramach pracy zawodowej jako referendarz zajmuje się prawem rzeczowym, orzekając w Wydziale Ksiąg Wieczystych.

WEEKENDY

GODZIN KURSU

EKSPERTÓW

PEWNY SUKCES